Informacja

INFORMACJA

o zamiarze  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) Wójt Gminy Babiak informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 60 dni od dnia publikacji niniejszej informacji właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanych przez gminę (m.in. nieruchomości letniskowe), mają możliwość złożyć:

  • odwołanie przez właściciela ww. nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  • oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ww. ustawy, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na „ Odbieranie i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.” i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Umowa zawarta z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 ust. 1c musi zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi  w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Babiak przyjętym Uchwałą Nr XIX/227/20 Rady Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 8896 ze zm.).

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak (I piętro), a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku: www.babiak.org.pl .

Wójt

(-) Wojciech Chojnowski