INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI POLONISZ

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI POLONISZ

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) – Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1.      W dniu 20 listopada 2023 roku w Urzędzie Gminy w Babiaku w pokoju 18 przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Polonisz, tj. działek 338, 339, 340, 341, 343/2 o pow.  3,09 ha (godz. 11:00).

2.      Przedmiot dzierżawy według katastru nieruchomości:

a)       oznaczenie geodezyjne – działki nr 338, 339, 340, 341, 343/2, obręb Polonisz,  nr księgi wieczystej – KN1K/00010570/0.

3.      Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2 osoby.

4.      Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: brak.

5.      Czynsz wywoławczy: 2.989,37 zł;

6.      Czynsz osiągnięty w przetargu: 5.000,00 zł;

7.      Dzierżawcą nieruchomości został: Kamil Banasiak

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl na okres minimum 7 dni począwszy od 28 listopada 2023 r.