Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583)

 

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

 

Adresatem Wniosku/Petycji* – jest Organ  ujawniony w komparycji – jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu – a jego nomenklatura jednoznacznie identyfikuje odbiorcę.

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma – wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

 

 

Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja – w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP

 

 

Preambuła Wniosku :

 

Wg oficjalnych danych NBP  koszty obrotu gotówkowego to ponad 1% PKB i m.in. z uwagi na inflację, wzrost kosztów pracy, systematycznie rosną. Obsługa gotówkowa jest więc nie tylko kosztowna ale wymaga także od samorządów zwiększania poziomu zabezpieczeń i wprowadzania procesów kontrolnych. Z tego też powodu samorządy w ostatnich latach wprowadziły szereg rozwiązań w zakresie akceptacji kart płatniczych w szczególności  udostępniając w urzędach terminale płatnicze oraz opłatomaty. Dzięki temu wartość obrotu bezgotówkowego w Samorządach zdecydowanie wzrasta a rozwiązań bezgotówkowych oczekują mieszkańcy.

Płatności bezgotówkowe to szereg korzyści w funkcjonowaniu instytucji administracji publicznej.

Ułatwiają i porządkują proces obsługi interesantów oraz procedurę poboru opłat skarbowych i administracyjnych.

 

Wydaje się zatem, że promowanie opłat w postaci bezgotówkowej – powinno być priorytetem Urzędów i jako proces pożądany  zarówno przez Interesantów/Podatników –  jest w uzasadnionym interesie społecznym – przez instytucje samorządowe.

Wprowadzenie płatności bezgotówkowych wpływa na nowoczesny wizerunek Samorządu.

Mieszkańcy na co dzień płacący online lub kartą – chcą mieć  taką możliwość również w urzędach i innych jednostkach administracji centralnej i samorządowej.

Ustawodawca za pomocą wielu przepisów stara się ograniczyć obrót gotówkowy, promuje instrumenty płatnicze i obrót bezgotówkowy. Oczywiście do tej pory w Administracji Publicznej obrót bezgotówkowy utożsamiany był głównie z terminalem płatniczym, podczas gdy jest on jedynie jednym z wielu takich instrumentów.

 

Natomiast – sensu largo i kolejnym etapem wdrażania obrotu bezgotówkowego – w rozumieniu wnioskodawcy –  jest zatem: 'zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony, zaakceptowany przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywanych przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego’ w sposób zdalny, poprzez taką możliwość na stronie WWW Samorządu.

 

Dotychczasowe rozwiązania tj. terminale POS i opłatomaty wymagają bowiem wizyty mieszkańca w Urzędzie i bezpośredniego kontaktu z Urzędnikem. Zaś oczekiwaniem mieszkańców jest jak najefektywniejsza możliwość realizacji czynności urzędowych także z każdego miejsca – najnowsze rozwiązania e-commerce pozwalają je spełnić. W rozwiązaniach e-commerce Instrumentem płatniczym może być karta kredytowa/debetowa, portfele Apple Pay i google pay czy BLIK. Transakcje bezgotówkowe mogą być zrealizowane za pomocą komputera, smartfona – poprzez skorzystanie przez mieszkańca z aplikacji Miasta dostępnej na stronie www Samorządu – analogicznie jak w sklepach internetowych. Obowiązkiem Urzędu w takiej sytuacji będzie jedynie przygotowanie przyjaznego i bezpiecznego systemu pobierania takich opłat z wykorzystaniem już istniejących przetestowanych w empirii rozwiązań i odstępnych możliwości i udostępnienie go na swojej stronie internetowej.

 

Taki sposób dokonywania płatności w Urzędach był do tej pory trudny do wprowadzenia z uwagi na koszty oraz brak rozwiązań dopasowanych do specyfiki Samorządów. Na szczęście taka sytuacja uległa zmianie w ostatnim czasie z racji rozszerzenia programu Fundacji Polska Bezgotówkowa o płatności e-Commerce gdzie do końca 2025 Fundacja pokrywa koszty operatorów kartowych. Są także dostępne na rynku rozwiązania e-commerce dedykowane samorządom, co potwierdzają dostępne na stronach pierwszych gmin systemy do pobierania opłat/podatków online.

 

Ostatnio w jednej z małych gmin na terenie kraju nastąpiło modelowe wdrożenie systemu dokonywania opłat online i wydaje się, że tą drogą powinny – zdaniem wnioskodawcy – podążyć inne urzędy – biorąc pod uwagę drastyczne zmniejszenie kosztów rzeczonego wdrożenia w stosunku do uprzednich  prób jakie miały miejsce w Gminach na terenie Kraju.

 

Mamy nadzieję, że Decydenci w jednostkach samorządu terytorialnego działając bona fides – biorąc pod uwagę powyższe argumenty – potraktują naszą petycję z należną atencją – i wdrożą odpowiednie działania celem zapewnienia powszechności akceptacji płatności bezgotówkowych, dzięki którym osiągnięte zostaną kolejne cele związane z uszczelnieniem systemu poboru podatków i danin.

 

W skali makro – sukcesy związane z uszczelnieniem systemu podatkowego od 3 lat – są olbrzymie – w skali mikro na poziomie samych jednostek samorządu terytorialnego jest jeszcze wiele do zrobienia.

Notabene od lutego br. Ministerstwo Finansow i Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła możliwość płatności BLIK za roczne rozliczenie PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i przedsiębiorcom.

 

Biorąc pod uwagę powyższe.

Osnowa Wniosku:

  • 1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902.) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie  – Czy Urząd (Adresat wniosku)  – na dzień złożenia niniejszego wniosku – udostępnia mieszkańcom możliwość zapłaty bezgotówkowo online poprzez stronę internetową miasta opłat i podatków – w formule e-commerce, w pełni zdalnie? Pisząc o płatnościach bezgotówkowych – wnioskodawca ma na myśli – możliwość płatności przez Interesanta/Podatnika – poprzez sieć Internet – za pomocą kart płatniczych online, etc.

Wnioskodawca nie ma na myśli w tym przypadku płatności za pomocą przelewu bankowego czy też kartą na miejscu – za pomocą terminala czy opłatomatu- o to pytaliśmy 3 lata temu.

 

  • 2) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna – na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a ww. Ustawy (informacja o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej) wyżej powołanej Ustawy o dostępie do informacji publicznej – wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie – czy i kiedy planowane jest wdrożenie tego typu ułatwień w dokonywaniu płatności przez Interesantów/Podatników? (w tym przypadku prosimy o podanie planowanej przybliżonej daty wprowadzenia wzmiankowanych ułatwień)

 

Notabene nauczeni doświadczeniem – pozwalamy sobie zauważyć, Ustawodawca ipso iure  art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a  Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902.) – expressis verbis potwierdza, że „(…) Udostępnieniu podlega informacja publiczna w szczególności (…) o zamierzeniach władzy ustawodawczej i wykonawczej.  (…) „

 

Wg. wiedzy wnioskodawcy można skorzystać z know-how wiodących podmiotów działających w tym obszarze na terenie naszego kraju takich jak: Banki, Fundacje – inter alia Fundacje promujące obrót bezgotówkowy czy międzynarodowe komercyjne uznane instytucje działające od wielu lat w tym obszarze i  współdziałające z bankami na terenie RP.

 

  • 3) Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie z §1) jest negatywna – wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie krótkiego opisu stanu faktycznego – rodzaju przeszkód- z powodu których do tej pory – ułatwienie dla Interesantów/Podatników w zakresie akceptacji zdalnych płatności e-commerce w formie bezgotówkowej, za pomocą kart płatniczych nie zostało jeszcze wprowadzone.

Prosimy o krótki opis największych istniejących przeszkód w tym zakresie.

 

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie wydaje się wnioskodawcy o tyle istotna, że być może – na podstawie ich analizy – możliwe będzie konkludowanie. gdzie leży geneza problematyki –  niekorzystnych społecznie opóźnień w tym zakresie.

 

  • 4) W trybie wyżej wzmiankowanych przepisów – jeśli odpowiedź na powyższe pytanie z §1) jest twierdząca – wnosimy o udzielenie informacji publicznej poprzez wskazanie z którym dostawcą usług płatniczych Gmina/Miasto ma sygnowaną umowę oraz jaki jest odnośny zdefiniowany pakiet kosztów, etc

 

  • 5) Na mocy wyżej powołanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych Pracownika Urzędu (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania związane z obsługą funkcjonowania Urzędu w związku z wyżej powołaną problematyką.

 

  • 6) Na mocy wyżej wzmiankowanych przepisów – wnosimy o podanie przypisanego podmiotowi numeru NIP oraz TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju)

 

  1. II) Petycja Odrębna: – procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) – dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku.

Nie jest to łączenie trybów – zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne – wniosek oznaczony powyżej za pomocą rzymskiej jedynki  i odrębną petycję oznaczoną II. To, że wzmiankowane umieszczenie dwóch środków prawnych w jednym piśmie jest możliwe i nawet pożądane można wnioskować z szerokiego piśmiennictwa ad exemplum  – vide –  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy – dostępne w sieci Internet.

 

1P) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)  w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do organu gminy o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu.

 

Jesteśmy przekonani, że na rynku – obecnie –  znajdują się podmioty (w tym uznane Banki i Instytucje) mające spore doświadczenie z wdrażaniem tego typu nowych sposobów płatności w Urzędach i per analogiam jak to było w przypadku terminali płatniczych – i być może mogą z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji dotyczącej racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych – partycypować w pewnym stopniu w kosztach i zdefiniowaniu indywidualnej dedykowanej procedury (procesu) –   wdrożenia tego typu nowych metod kontaktu na linii Urząd – Interesant/Podatnik/Petent.

Takie mechanizmy doskonale już zafunkcjonowały w wielu krajach i w czasach minionej pandemii przeszły pozytywną weryfikację w empirii.

Oczywiście wszystkie takie ewentualne działania powinny być wykonywane w sposób jawny i transparentny z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.

 

Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję – mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów – pod kątem udostępnienia Interesantom mechanizmów pełnej płatności bezgotówkowej –  w formie online w ramach procedur funkcjonujących w Urzędzie –  Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.

 

Dla ułatwienia pozwalamy sobie podpowiedzieć, że Decydenci mogą podjąć próbę uzyskania danych z gmin, które w ostatnim czasie wdrożyły tego typu rozwiązania e-commerce i w ten sposób w empirii zapoznać się z problematyką tego wdrożenia.

Jako że chodzi o sprawy publiczne informacja w tej mierze powinna być – zdaniem wnioskodawcy – łatwa do identyfikacji i odszukania – po wykonaniu odpowiedniego rekonesansu w sieci Internet

 

Uzasadnienie wniosku:

Jak wykazują odpowiedzi uzyskane w ramach uprzednich naszych akcji wnioskowania – w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – w której pytaliśmy o szereg aspektów związanych z obecnym stanem prawnym  – część  Gmin /Miast – nieracjonalnie wydatkuje publiczne pieniądze – w obszarach, o które pytaliśmy.

 

Tymczasem inne Gminy/Miasta – szczególnie w Polsce południowo-wschodniej – wręcz wzorcowo dobrze – potrafiły optymalizować rzeczone koszty i uzyskać spore oszczędności.

Takie skuteczne działania oszczędnościowe – mogły zostać i zostały podjęte przez Gminy w Polsce południowo-wschodniej – jak mniemamy z tego powodu,  że w ciągu ostatnich 10 lat – wiele zmieniło się w podejściu podmiotów rynkowych do obsługi Jednostek Administracji Publicznej  –  szczególnie w warunkach ostrej konkurencji rynkowej.

 

 

Biorąc pod uwagę powyższą analizę – opartą o uzyskiwane – na piśmie –  informacje publiczne korespondując z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. 2022 poz. 902) – zdaniem wnioskodawcy kompletacja odnośnych danych nie wymaga działań związanych z długotrwałym ich przetwarzaniem – dane te powinny być ad hoc dostępne w Urzędzie –   oraz  dane te  jak wykazano w oparciu powyższą analizę i stan faktyczny z niej wynikający –  wydają się SZCZEGÓLNIE ISTOTNE  z punktu widzenia uzasadnionego interesu społecznego –  pro publico bono.

 

 

 

Aby zweryfikować ten stan faktyczny – wystarczy zapoznać się z publikowanymi odpowiedziami uzyskanymi przez nas w innych akcjach wnioskowania  – często przy podobnych warunkach umownych różnice w wydatkowaniu środków publicznych  – są ogromne.

 

Zgodnie z uprawnieniem zawartym w KPA (odpowiedź w tożsamej formie do wniosku) wnosimy aby odpowiedź została udzielona w postaci elektronicznej.

 

Pozwalamy sobie zasugerować aby nie drukować naszych wniosków i procedować je jedynie w postaci elektronicznej.

 

W celu zwiększania jawności i transparentności – prosimy aby wszystkie nasze pisma publikować w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki lub stronie WWW podmiotu – prośba ta jest oczywiście fakultatywna, gdyż obowiązek publikacji istnieje jedynie w stosunku do części związanej z odnośną petycją – ipso iure art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) W konsekwencji wyrażamy zgodę na opublikowanie treści petycji  na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję.

 

– Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) –  na adres poczty elektronicznej: e-commerce@samorzad.pl

– Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań  złożonych na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP – w związku z art.  241 KPA, została udzielona – zwrotnie na adres poczty elektronicznej e-commerce@samorzad.pl

– Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu – Adam Szulc

  1. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

www.gmina.pl

 

 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  Imię i nazwisko osoby reprezentującej Podmiot wnoszący petycję ujawnione jest powyżej

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy –  petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sygnowana podpisem elektronicznym (który ujawnia dodatkowe dane), a adres ujawniony expressis verbis w petycji jest wskazanym zwrotnym adresem e-mail.

 

 

Zwyczajowy komentarz do Wniosku:

 

Adresat jest jednoznacznie identyfikowany – na podstawie – unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.

Rzeczony adres e-mail – zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej – stanowiąc informację pewną i potwierdzoną – jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata petycji/wniosku)

Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052)   –  w naszym mniemaniu – nie oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA  – należy w tym przypadku zawsze stosować art. 222 KPA.

W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  – procedować nasze wnioski  –  ad exemplum w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych) – lub stosować art. 222KPA

Zatem – wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany – jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA.

W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA – scilicet: „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” – w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej.

Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem – ma prawo i obowiązek – usprawniać struktury administracji samorządowej i każdy Podmiot bez wyjątku ma obowiązek walczyć o lepszą przyszłość dla Polski.

Zatem pomimo formy zewnętrznej – Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji  – zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.

 

Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca – jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” – w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

 

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

Wnioskodawca   – pro forma podpisał – niniejszy wniosek –  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) – choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  – w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

 

Celem naszych wniosków jest – sensu largo – usprawnienie, naprawa – na miarę istniejących możliwości – funkcjonowania struktur Administracji Publicznej – głownie w Gminach/Miastach  – gdzie jak wynika z naszych wniosków – stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych.

 

W Jednostkach Centralnych  – stan faktyczny jest o wiele lepszy.

 

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się – poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej – że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) –  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych – co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgadza się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

 

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: „§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.”

Jeśli do przedmiotowego wniosku dołączono petycję – należy uznać, że Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu wskazany w stopce

*Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest skrzynka poczty elektronicznej Adresata ujawniona w BIP i z BIP pozyskana przez wnioskodawcę/petycjodawcę, etc

Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym

Eksperci NIK piszą: „Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej” [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

 

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą  prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji – i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną.

 

Oczywiście – wszelkie ewentualne postępowania – ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej – będące następstwem niniejszego wniosku – należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych –  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności –  zatem w pełni lege artis.

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

* – niepotrzebne – pominąć