Wójt Gminy Babiak

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej, który odbędzie się  w dniu 20 listopada 2023 roku, o godzinie 11:00

Oznaczenie nieruchomości: Działki o nr ewidencyjnych: 338, 339, 340, 341, 343/2, obręb Polonisz, zapisane w Księdze wieczystej nr KN1K/00010570/0.
Powierzchnia nieruchomości: 3,09 ha
Opis nieruchomości: Grunty orne (RIVa – 2,126 ha RIVb – 0,3106 ha RV- 0,5279 ha); Łąki trwałe (ŁIV –  0,0426 ha), Nieużytki (N – 0,0813 ha)
Przeznaczenie nieruchomości: Brak MPZP, przeznaczona pod uprawy rolne, upraw rolnych oraz przemysłu.
Okres umowy: 3 lata
Cena wywoławcza czynszu: 2989,37 zł

+

VAT

 (usługa zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium: 300,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: Brak.
Minimalne postąpienie: 100,00 zł

 

  1. Miejsce przetargu: Sala nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak.
  2. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:
    1. złożą wniosek o wydzierżawienie ww. nieruchomości najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień przetargu;
    2. złożą pisemne oświadczenie, że nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej, nie posiadają zaległości podatkowych i/lub innych w stosunku do Gminy Babiak, oraz że zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy;
    3. wpłacą wadium, w wysokości wskazanej w powyższej tabeli, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2023 roku, na konto Gminy Babiak nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713, w treści wpisując: przetarg na dzierżawę Polonisz 338, 339, 340, 341, 343/2 .

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udziela Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak pok. 21  w godz. 7.30 -15.30, tel. (63) 27-11-071.

Ogłoszenie o przetargu.