Apel do mieszkańców Gminy BABIAK

Apel do mieszkańców Gminy BABIAK:
Stop spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych!

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym, przypominamy Mieszkańcom Gminy Babiak o obowiązującym bezwzględnym, ustawowym zakazie spalania śmieci w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu na terenie nieruchomości.
spalanie_smieci spalanie_smieci

PAMIĘTAJ!
W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli, opon itp..
W gospodarstwach domowych (oprócz konwencjonalnych materiałów opałowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75 poz. 527 ze zm.) można spalać tylko:
papier, tekturę i drewno (o ile nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi),niektóre odpady z gospodarki leśnej (oprócz chemikaliów, opakowań z tworzyw sztucznych, odpady kory i korka (niezawierające substancji niebezpiecznych),
czyste trociny, wióry, ścinki, z wyłączeniem ścinek z obróbki płyt wiórowych.

DOBRZE WIEDZIEĆ!!!
Paleniu śmieci towarzyszy uwalnianie się do powietrza m.in. metali ciężkich, dioksyn, furanów, rakotwórczych pyłów. Ponadto powoduje zwiększone osadzanie się w przewodzie kominowym sadzy smołowej oraz sadzy szklistej zawierającej dużo domieszek smołowych i kwas octowy, co z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru Twojego domu.

UWAGA !
W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów można przekazywać do Komisariatu Policji w Babiaku (tel. 63 261 83 30).