Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379 ze zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

od dnia 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.
od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Do wniosku dołącza się faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:
– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015r.,
– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1669). Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 r. wyniesie 81,70 zł.

Wniosek

Wójt Gminy
(-) Wojciech Chojnowski
Informacja

Urząd Stanu Cywilnego w B a b i a k u informuje, że w 2015 roku zamierza zorganizować uroczystość „Złotego Jubileuszu” pożycia małżeńskiego dla osób zamieszkałych w gminie Babiak, które zawarły związek małżeński w 1965 roku i  trwają w jednym związku małżeńskim do chwili obecnej.

W związku z tym osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, a zawarły małżeństwo w urzędach stanu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego w Babiaku, i są zainteresowane nadaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,  prosi się o zgłoszenie powyższego w Urzędzie Gminy w Babiaku, pokój nr 19   – w terminie do dnia   30 stycznia 2015 roku.
Informacja o zmianie siedziby SPP oddział w Koninie.

Zarząd Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (SPP) Oddział w Koninie zawiadamia, że z dniem 31 grudnia 2014 roku kończy swą działalność statutową i przekazuje dotychczasowe obowiązki  w służbie poszkodowanym  z dniem 1 stycznia 2015 roku Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Poznaniu z siedzibą przy Alejach Niepodległości nr 16/18, nr telefonu 62 854-15-28.

Członkowie Stowarzyszenia i sympatycy w potrzebach informacyjnych mogą kontaktować się od Nowego Roku 2015 pod wyżej wymienionym adresem.

Prezes Oddziału Terenowego
w Koninie

Jerzy Majewski
III Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że III SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015 r. tj. piątek, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokółu II/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Wnioski i zapytania radnych.
7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2015-2020.
9. Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2015 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
d) ustosunkowanie się Wójta do uwag, zastrzeżeń i wniosków,
e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
f) dyskusja nad proponowanymi autopoprawkami, ich przegłosowanie,
g) podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
10. Zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Babiak w drodze
przetargu.
11. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Babiak.
Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Wiśniewski
Orszak Trzech Króli

Przemarsz i występy w GOKiBP, tak uczczono Święto Trzech Króli. Organizatorami uroczystości byli: Parafia Rzymsko-katolicka w Babiaku pw. Przemienienia Pańskiego oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku. Obchody rozpoczął orszak Trzech Króli, który wyruszył spod Urzędu Gminy. W tym roku w osoby króli wcielili się: Wojciech Chojnowski – Wójt Gminy Babiak, Marek Kompanowski – Radny Gminy Babiak oraz Paweł Drapiński – Rady i jednocześnie sołtys Sołectwa Babiak. Przemarsz zakończył się pod budynkiem GOKiBP w Babiaku gdzie Trzej królowie złożyli dary, a Proboszcz tutejszej parafii: Ks. Maciej Dyoniziak oraz wikary Ks. Jacek Borowski pobłogosławili tłumnie przybyłych parafian. Po zakończeniu orszaku pozostałe uroczystości odbyły się w GOKiBP w Babiaku. Z pieśniami religijnymi wystąpił zespół z Grzegorzewa a następnie, kolędami i piosenkami świątecznymi zespół „Quadrans” z towarzyszeniem sholi parafialnej. W międzyczasie księża tutejszej parafii zorganizowali loterię, dzięki hojności parafian wszystkie losy były wygrane.

Foto relacja:
Orszak Trzech Króli

orszakk
Czerwony prezent

krew_2014W Mikołajki krwiodawcy z Gminy Babiak podarowali osobom potrzebującym jeden z najcenniejszych prezentów, jaki może otrzymać chora osoba – krew. Do ambulansu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku ustawiały się kolejki ochotników.  Łącznie w akcji udział wzięło 43 krwiodawców i udało się pozyskać przeszło 19 litrów krwi.  Była to już druga tego typu akcja. W pierwszej udział wzięły 53 osoby. Koordynatorem  przedsięwzięć jest Urząd Gminy w Babiaku, który nawiązał ścisłą współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.  Akcja ta cieszy się ciągłym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy.I sesja po wyborach samorządowych

Na dzień 1 grudnia 2014 r. Komisarz Wyborczy w Koninie zwołał pierwszą sesję nowowybranej Rady Gminy Babiak. Głównym punktem obrad było złożenie ślubowania przez wójta i radnych, wręczenie im zaświadczeń o wyborze oraz obsadzenie funkcji w radzie i w komisjach. Wcześniej przewodnicząca gminnej komisji wyborczej Barbara Rakowska przedstawiła statystykę wyborczą w formie prezentacji multimedialnej. Ważnym punktem posiedzenia był wybór Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępców oraz składów komisji stałych. W wyniku głosowania funkcje te przypadły następującym radnym: Ireneusz Wiśniewski został Przewodniczącym Rady Gminy Babiak, a Paweł Drapiński i Andrzej Rosiński jego zastępcami. W komisji gospodarczej będą pracowali wszyscy radni, a w komisji rewizyjnej następujący radni: Wanda Radowska,  Józef Kwiatkowski, Bogdan Świętoń, Marek Kompanowski, Roman Szafrański. Po ukonstytuowaniu się nowej rady, wójt Wojciech Chojnowski zaprezentował radnym bilans otwarcia tej kadencji. Włodarz przedstawił obecną  sytuację gospodarczą i finansową Gminy Babiak oraz pokrótce naświetlił przyszłe priorytety dla naszego samorządu. O szczegółach finansowych mówiła w swoim wystąpieniu skarbnik Elżbieta Zielińska. Na zakończenie  z ust gospodarza gminy padła deklaracja ścisłej współpracy z Radą Gminy w celu utrzymania dotychczasowego poziomu rozwoju.  Ostatnie wybory nie zmieniły znacząco składu organu decyzyjnego i wykonawczego w Gminie Babiak. Uprawnionych do głosowania było 6501 mieszkańców. Do urn przyszło 54,53% wyborców.  O stanowisko wójta ubiegał się dotychczasowy wójt reprezentujący Towarzystwo Samorządowe – Wojciech Chojnowski i kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego – Henryk Krygier. Przewagę wyborców uzyskał obecny włodarz osiągając 52,5% głosów (1835 skreśleń). Do rady startowało 46 kandydatów zgłoszonych przez 6 komitetów. Tegoroczne wybory samorządowe odbywały się według nowego podziału okręgów na jednomandatowe. I tak w 15 okręgach wybrano następujących radnych: Drapiński Paweł (okręg nr 1),Witkowska Jadwiga (okręg nr 2), Kompanowski Marek (okręg nr 3), Rosiński Andrzej (okręg nr 4), Simiński Szymon (okręg nr 5), Albin Roman (okręg nr 6), Idczak Zenon (okręg nr 7), Świętoń Bogdan (okręg nr 8), Wiśniewski Dariusz (okręg nr 9),  Wiśniewski Ireneusz (okręg nr 10), Szafrański Roman (okręg nr 11), Kwiatkowski Józef (okręg nr 12), Dopierała Zbigniew (okręg nr 13), Krygier Henryk (okręg nr 14), Radowska Wanda (okręg nr 15). Mimo ogólnopolskiej awarii systemu informatycznego, gminna komisja wyborcza ustaliła wyniki dwa dni po zakończeniu głosowania.
I Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że I inauguracyjna SESJA RADY GMINY BABIAK kadencji 2014-2018 odbędzie się w dniu 01 grudnia 2014 r. tj. poniedziałek, o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Babiak.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Babiak.
6. Stwierdzenie quorum.
7. Uchwalenie porządku obrad.
8. Wybór Przewodniczącego Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania.
9. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
10. Wybór wiceprzewodniczących rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania.
11. Sprawozdanie Wójta o stanie gminy Babiak.
12. Dyskusja-wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Sekretarz Gminy

/-/ Krystyna Bąk
Dzień Pracownika Socjalnego.

DPS_2014