Informacja dla mieszkańców miejscowości Babiak, ulicy Świerczewskiego i 22 Lipca.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744) samorząd gminny Babiak ma obowiązek przeprowadzenia procedury zmiany nazw propagujących komunizmu. W związku z powyższym Rada Gminy Babiak w dniu 15.02.2017 r. podjęła uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami – właścicielami działek przyległych do ulicy Świerczewskiego i do ulicy 22 Lipca. Wyniku konsultacji w dniu 26 kwietnia 2017 roku Rada Gminy Babiak podjęła następujące uchwały:

– NR XIII/209/17 z dnia  26 kwietnia 2017 r. w sprawie  zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerem geodezyjnym 86/2 na ulice Sierpniowa.

– NR XXIII/208/17 z dnia  26 kwietnia 2017 r. w sprawie  zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerami geodezyjnymi 87/1 i 587/1 na ulice Lipcowa.

Powyższe uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Data ogłoszenia uchwał – 11 maja 2017 r.

Zgodnie z artykułem 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744):

–  Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

–  Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

  

                                                                                  WÓJT GMINY BABIAK

                                                                             (-) WOJCIECH CHOJNOWSKI