Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.)

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)
Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

Adresatem Wniosku/Petycji* – jest Organ  ujawniony w komparycji – jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma – wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)
Preambuła Wniosku/Petycji*:
Zdaniem Wnioskodawcy – w uzasadnionym interesie społecznym – pro publico bono – jest ciągle podtrzymywanie aktywności społecznej  wywołanej minionymi wyborami parlamentarnymi. Szczególnie istotne wydaje się to – w stosunku do młodych osób, którzy z takim zaangażowaniem uczestniczyli w ostatnich wyborach.
Szczególny obowiązek w tym względzie – zdaniem wnioskodawcy – ciąży na Decydentach w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
Skuteczne działanie w tym względzie wymaga wiedzy z obszaru socjologii i związanej z samym procesem wyborczym w związku z  uwarunkowaniami w obszarze promocji, otoczenia prawnego, kształtowania świadomości wyborców oraz promowania pozytywnych postaw społecznych.
Tymczasem jak wykazują odpowiedzi na nasze uprzednie zapytania składane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w ciągu ostatnich 20 lat –  tematyka związana ze stałym podnoszeniem kwalifikacji w Gminach/Miastach – jest często traktowana jako coś mało istotnego, etc.
Ustawodawca natomiast – zwraca szczególną uwagę Kierowników Jednostek na ten obszar wypełniania zadań publicznych – expressis verbis sygnalizując w art. 24 ust. 2 pkt. 7 i art. 29 Ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych t.j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ”    – szereg obowiązków w tym względzie:
– inter alia:
art. 24  wzmiankowanej ustawy: „(…) Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności (…) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych (…)”
Art. 29 przedmiotowej ustawy – scilicet: „(…)  1. Pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
2. W planach finansowych jednostek, o których mowa w art. 2, przewiduje się środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. (…)”
Nasze analizy –   potwierdzają się  w tezach stawianych  przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jak  kształtuje się w empirii wypełnianie zadań w tym obszarze – można wnioskować np. z protokołów pokontrolnych NIK (dostępne na stronach nik.gov.pl) – ad exemplum: LZG – 4101-016-01/2014 P/14/037 gdzie przeczytać można m.in :
„(…) Mimo obowiązku zawartego w zarządzeniu Burmistrza nie sporządzono na lata (…) pisemnych planów szkoleń wewnętrznych. Sekretarz Gminy oświadczył, że wynikło to z przeoczenia spowodowanego nawałem obowiązków. Jednocześnie poinformował, że plan szkoleń na (…)  zostanie sporządzony w styczniu (…) „        (ten i inne protokoły pokontrolne w ramach podobnego schematu wniosków kontrolnych  – z tego obszaru:  – vide – strony WWW www.nik.gov.pl etc)
– Jak wynika z odpowiedzi na nasze pytania w przedmiocie dostępu do informacji publicznej – praktykę taką stosowało w ciągu ostatnich 10 lat – gros gmin/miast, etc
Dlatego biorąc pod uwagę powyższe, oraz uzasadniony społecznie – interes pro publico bono, wnosimy:
Osnowa Wniosku:
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 – dalej czasem pod akronimem: uoddip) – wnosimy o udzielnie informacji publicznej – jaką kwotę – en bloc –  zgodnie z art. 29 Ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych t.j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) – Kierownik Jednostki – zabezpieczył w minionym 2023 r. w związku  z podnoszeniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych Urzędników.  Wnioskodawca ma na myśli całość budżetu w tym zakresie.
§1.1)  Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a (” Udostępnieniu podlega informacja (..)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej”) Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) –  wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie – Czy jest już wstępnie oszacowany rząd kwoty – per analogiam na 2024 r. – jeśli tak – Wnioskodawca wnosi o kwantyfikację tego wstępnego szacunku na 2024 r. ?
Dla ułatwienia Wnioskodawca ponownie pozwlaa sobie przywołać przywołuje kontent wzmiankowanej Ustawy:
„Art. 29. 1. Pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
2. W planach finansowych jednostek, o których mowa w art. 2, przewiduje się środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych”.
§2) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a (” Udostępnieniu podlega informacja (..)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej”) Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) – wnosimy o udzielnie informacji publicznej – czy przewidziano w rzeczonym budżecie środki na cele dotyczące szkoleń Urzędników w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi?
Uzasadnienie pytań:
Oczywiście wnioskodawca nie ma na myśli – wspieranie partykularnych interesów lokalnych kandydatów – ale  ma na myśli – podnoszenie kwalifikacji urzędników w zakresie kształtowania świadomości lokalnych wyborców  – w ramach narracji –  jak ważne są wybory samorządowe, jak wielki wpływ mają na codzienne życie lokalnych społeczności. 
 
Zdaniem Wnioskodawcy – aby zachęcać mieszkańców do aktywności wyborczej – Urzędnicy powinni posiadać wachlarz argumentacji w przedmiocie – jak duży wpływ ma wybór lokalnego lidera – Wójta/Burmistrza/Prezydenta – na zaspokajanie najbardziej istotnych potrzeb lokalnej wspólnoty mieszkańców,  jak ważne  jest aby była to osoba potrafiąca  korzystać ze wszystkich współcześnie dostępnych narzędzi komunikacji – jakie posiada gospodarz gminy, etc 
 
Istotną kwestią – aby aktywizować politycznie i społecznie  szczególnie młode osoby – jest korzystnie w tej mierze z najnowocześniejszych mediów  inter alia: mediów społecznościowych, interaktywnych narzędzi komunikacji elektronicznej, czy nawet wspomagać pracę Urzędników sztuczną inteligencją, czy wreszcie – dostępnymi narzędziami i szkoleniami w zakresie analizy socjologicznej, etc 
Nasze pytanie ściśle koresponduje z powyżej przedstawioną  –  preambułą naszego wniosku.
Notabebe – Wnioskodawcę interesuje – jak wiedza posiadana przez Urzędników może przełożyć się na jak najskuteczniejszy przekaz skierowany przede wszystkim  do zaangażowania Młodych Wyborców.
Uświadomienie im, że wybory samorządowe są nie mniej ważne od parlamentarnych wymaga sporej wiedzy i skuteczności – jaką wykazali się – opiniotwórczy kandydaci w niedawnych wyborach parlamentarnych.
Oczywiście wszystko należy planować przy uwzględnieniu lokalnej specyfiki z góry zakładając realnie, że frekwencja i zaangażowanie w tym przypadku będzie – zdaniem wnioskodawcy –  mniejsze (oby niewiele mniejsze), etc
§3) Wnosimy o podanie danych kontaktowych Urzędnika, który w zakresie powierzonych mu zadań i wykonywanych kompetencji nadzoruje sprawy związane z zadaniami dotyczącymi tego obszaru wypełniania zadań publicznych  – sensu largo, etc  – scilicet:  (Imię i nazwisko, adres do korespondencji e-mail, tel. i stanowisko służbowe Urzędnika)
II – Petycja Odrębna
W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  –  biorąc pod uwagę, iż dbałość o zaangażowanie obywatelskie – w wybory samorządowe  –  należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji – wnosimy o:
II §1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania – za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości – Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych tak aby rozbudzone wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne – podtrzymać w jak największym stopniu .
Punktem odniesienia mogą być dobre wyniki frekwencyjne  – wyborów parlamentarnych – tak szeroko omawiane w mediach i wszelkie metody lege artis – możliwe do zastosowania przez Urzędników i związane z kształtowaniem lokalnej świadomości społecznej. 
Plan takiego szkolenia i działań oraz kwantyfikacje finansowe –  z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji  można odszukać w szerokiej ofercie szkoleń dostępnych na rynku w sieci Internet, etc
II §2)   Zaplanowanie szkoleń i audytów w tym zakresie – z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji – w ramach szerokiego spectrum dostępnych rynkowo – opcji.
Spośród wielu ciekawych rynkowych propozycji w tym względzie interesujące wydają się konferencje i szkolenia wyjazdowe – 
– dla przykładu konferencja, która już się odbyła (post factum) – Krynica Zdrój, Pijalnia Głowna – Konferencja i warsztaty dla Samorządów, przygotowujące do wyborów, więcej: https://tytany.pl/assets/dmfk012024.pdf?fbclid=IwAR09nRtpHYxCU-ajIojgmjzrpyLA89YnXuBQBWzD42WwFxBTIHjakdKQ9iM
gdzie jak piszą Organizatorzy: 
„(…) Burmistrz Miasta Krynica-Zdrój oraz organizator – Gama International; z udziałem Posłów do Parlamentu Krajowego i Europejskiego, Wojewody Małopolskiego, Wojewody Mazowieckiego oraz Starostów i Radnych szczebla wojewódzkiego; mają zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję renomowanego wydarzenia Digital Media Forum 2024r., które odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2024r. w Krynicy-Zdrój (…)”
W ramach tego typu konferencji  odbywają się inter alia warsztaty dot. obsługi mediów ułatwiających kontakt z Wyborcami, a wiedza m.in o tym jak skutecznie aktywizować lokalnych Wyborców będzie przekazywana przez najlepszych specjalistów i trenerów.
Wnioskodawca ma wrażenie, że tego rodzaju inicjatywa współgra z idee fix argumentowaną powyżej przez Wnioskodawcę – w zakresie skutecznej aktywizacji lokalnych społeczności do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach samorządowych. 
Tego typu konferencje i szkolenia pozwalają realizować zadania związane z budowaniem świadomości obywatelskiej. (Jeszcze raz przypominamy, że niniejsza konferencja już się odbyła)
Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM ewentualnym trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż ewentualne postępowanie dot wyłonienia Usługodawców będących beneficjentem – podnoszenia kwalifikacji urzędników –  będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji – i o wyborze oferenta będą decydować jedynie  ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.
§2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.
Petycja odrębna – dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji – została dołączona do niniejszego wniosku   – vide –  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy – dostępne w sieci Internet.  – co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów.
§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) –  na adres podnoszenie-kwalifikacji@samorzad.pl
§4) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP – w związku z art.  241 KPA, została udzielona – zwrotnie na adres podnoszenie-kwalifikacji@samorzad.pl
§5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
Wnioskodawca: 
Osoba Prawna
Szulc-Euphenics p. Spółka Akcyjna 
Prezes Zarządu – Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
tel. 608-318-418 
nr KRS: 0001 007 117