Informacja

INFORMACJA

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego
na odbieranie i transport odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości objętych systemem

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.),

Wójt Gminy BABIAK

informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem tj. nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych, w tym m.in. nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 60 dni od dnia publikacji niniejszej informacji właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanych przez gminę (m.in. nieruchomości letniskowe), mają możliwość złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu dołączając do niego kopię umowy z przedsiębiorcą, który będzie odbierał odpady z jego nieruchomości niezamieszkanej, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Umowa zawarta z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 ust. 1c musi zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Babiak przyjętym Uchwałą Nr XIX/227/20 Rady Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2020 r.

Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie skuteczne od dnia 1 maja 2023 r., tj. od dnia w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak (I piętro) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Babiak, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku w dniu 30 grudnia 2022 r.

Spotkanie organizacyjne ws. nowego targowiska

       Wójt Gminy Babiak informuje, iż w dniu 17 grudnia br. o godzinie 12:00 w sali widowiskowej GOKiBP w Babiaku, odbędzie się spotkanie organizacyjne z podmiotami, które zamierzają prowadzić działalność handlową na nowo wybudowanym placu targowym przy ul. Poznańskiej 22 w Babiaku. Na spotkaniu odbędzie się również losowanie stanowisk handlowych. Załącznikiem do informacji jest deklaracja targowa, którą winno się przekazać inkasentowi w dniach targowych tj. 10 lub 17 grudnia br. Deklaracja będzie również do odbioru u inkasenta w wyżej wymienionych dniach.

>>Deklaracja targowa<<

Urząd Gminy w Babiaku rozpoczął oficjalne przyjmowanie wniosków o zakup węgla na preferencyjnych zasadach.

 

 

Informujemy, że Urząd Gminy w Babiaku rozpoczął oficjalne przyjmowanie wniosków o zakup węgla na preferencyjnych zasadach

Do zakupu uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, której przyznano dodatek węglowy lub spełnia warunki uprawniające do jego otrzymania, o których mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Prawa do zakupu nie będzie mieć wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego który kupił paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r.

Warunki zakupu:

 1. Przewidywane sortymenty węgla to: groszek i orzech.
 2. Wnioskodawca może zakupić maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz maksymalnie 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.
 3. Cena za 1 tonę węgla wyniesie nie więcej niż 2000 zł brutto.
 4. Cena wskazana w punkcie 3 nie zawiera kosztów transportu węgla z miejsca składowania na terenie gminy do gospodarstwa domowego. Koszt ten ponosi nabywca.
 5. Wnioski należy składać do: 15 grudnia 2022 r. – na zakup węgla do końca 2022 r. oraz do 15 kwietnia 2023 r. – dla zakupu do dnia 30 kwietnia 2023 r.
 6. Na potrzeby usprawnienia późniejszego transportu, płatności i obsługi wniosków – prosimy o wnioskowanie o ilości zaokrąglone do 0,5 t.

Składanie wniosków:

 1. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku, w dniach i godzinach pracy urzędu, pocztą tradycyjną  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP Urzędu Gminy lub adres mailowy: sekretariat@babiak.org.pl).
 2. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 3. Wnioski niekompletne, np. pozbawione podpisów będą odrzucone.
 4. We wniosku prosimy o wpisanie przynajmniej nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail – celem nawiązania kontaktu z Państwem po otrzymaniu przez Gminę węgla.

Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy w Babiaku oraz zamieszczony poniżej.

>> Wniosek o preferencyjny zakup węgla<<

Rodzaj, jakość i ilość paliwa stałego będzie zależna od jego dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu, w odniesieniu do naszej Gminy – będzie to spółka Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach.

Na dzień 28 listopada 2022 r. paliwo stałe przeznaczone do zakupu preferencyjnego nie jest jeszcze dostępne.

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXXIV/363/22 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju,

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Babiak oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy/Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 16listopada 2022 r. do 23grudnia 2022 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

 1. przesłać na adres: Urząd Gminy w Babiaku, ul. Plac Wolności 5,62-620 Babiak (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
 2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
 3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@babiak.org.pl.

Załączniki:

Formularz_uwag_konsultacje_społeczne ( aby pobrać proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać „zapisz link jako…” )

Strategia_Rozwoju_Gminy_Babiak

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Bogusławice, (dz. o nr ew. 4/1) oraz Zakrzewo (dz. o nr ew. 108) będących własnością Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

Załącznik – Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

                                                  Wójt Gminy Babiak

                                              /-/ Wojciech Chojnowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miejscowości Babiak, gm. Babiak

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miejscowości Babiak, gm. Babiak (część dz. o nr ew. 697), będącej własnością Gminy Babiak..
Wykaz umieszczony jest również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku.

Załącznik – Wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy

XXXVI Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. tj. środa o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Babiak