Mikrorachunek podatkowy.

Co to jest mikrorachunek podatkowy

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku.
Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

Zgłoszenia do „Małego ZUS” do 8 stycznia

Od nowego roku do 8 stycznia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę ponownie będę mogli skorzystać z nowej ulgi w rozliczeniach z ZUS. „Mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Przy „Małym ZUS” niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Więcej „Zgłoszenia do „Małego ZUS” do 8 stycznia”

Spotkanie z psychologiem.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku uprzejmie informuje, że w dniach:

 

03 grudnia 2019 r. /wtorek/ w godz. 13.00 – 17.00

10 grudnia 2019 r. /wtorek/ w godz. 13.00 – 17.00

17 grudnia 2019 r. /wtorek/ w godz. 13.00 – 17.00

19 grudnia 2019 r. /wtorek/ w godz. 13.00 – 17.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbędzie się spotkanie z psychologiem, gdzie będzie można uzyskać pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych związanych              z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków i innych zachowań nałogowych. Kolejne terminy spotkań ustalane będą co miesiąc. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

Dodatkowe dyżury odbywać się będą w NZOZ Eskulap w Brdowie w dniach:

05 grudnia 2019 r. /czwartek/ w godz. 14.00 – 18.00

12 grudnia 2019 r. /czwartek/ w godz. 14.00 – 18.00

UWAGA !!!

Osoby pragnące po raz pierwszy skorzystać z pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej prosimy o kontakt telefoniczny z Panią psycholog pod numerem telefonu 665-261-411 w celu umówienia daty i godziny wizyty. Dzwoniąc należy zaznaczyć, że jest to wizyta w ramach wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku.

Spotkania z terapeutą do spraw uzależnień dla osób z problemami alkoholowymi oraz najbliższych członków rodzin a także dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi odbywać się będą w GOK-u w Babiaku:

05 grudnia 2019 r. /czwartek/ w godz. 15:00 – 17:00

13 grudnia 2019 r. /piątek/ w godz. 15:00 – 17:00

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

 

Kierownik GOPS w Babiaku

/-/ Mariusz Prażanowski

Informacja

Szanowni mieszkańcy, w związku z awarią sprzętu firmy odbierającej odpady worki niebieskie i żółte zostaną odebranie w poniedziałek 25.11.2019.
Dotyczy REJONU 4: Dębno Królewskie, Dębno Poproboszczowskie, Gryglaki, Krukowo, Lichenek, Łaziska, Mostki Kolonia, Olszak, Ozorzyn, Stefanowo,
Wawrzyny

Obwieszczenie Wójta Gminy Babiak w sprawie konsultacji projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027.

KM.IV.602.1.2019 r.                                                                                  Babiak, 19.11.2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABIAK

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027”.

Przedstawione cele i działania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak” są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, w ramach obszarów interwencji określono cele systemowe i kierunki interwencji, w ramach, których wyznaczono zadania krótkoterminowe i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

 • Ocena stanu środowiska,
 • Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie,
 • System realizacji programu ochrony środowiska,
 • Spis tabel, rycin, wykresów i załączników.

Ocena stanu środowiska na terenie gminy Babiak została przeprowadzona w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą:

 • ochrona klimatu i jakości powietrza,
 • zagrożenia hałasem,
 • pola elektromagnetyczne,
 • gospodarowanie wodami,
 • gospodarka wodno – ściekowa,
 • zasoby geologiczne,
 • gleby,
 • gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • zasoby przyrodnicze.

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Przy dokonywaniu oceny stanu środowiska ujęte zostały zagadnienia horyzontalne (adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska). Ocena stanu środowiska powinna zostać uzupełniona o prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ.

Ponadto w ocenie środowiska uwzględniono syntetyczny opis efektów realizacji dotychczasowego POŚ, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko oraz dokonano analizy SWOT dla obszarów przyszłej interwencji.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Babiak, ul. Plac Wolności 5,  62 – 620 Babiak oraz na stronie internetowej Gminy Babiak https://www.babiak.org.pl/.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 19.11.2019 r. do dnia 09.12.2019 r.

 • w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy Babiak ul. Plac Wolności 5, 62–620 Babiak,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Babiak, w godzinach pracy Urzędu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  sekretariat@babiak.org.pl

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Babiak.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Babiak oraz poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej https://bip3.wokiss.pl/babiak, https://www.babiak.org.pl/ oraz w prasie.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027

Ważna informacja dla kontrahentów i partnerów biznesowych.

Szanowni Dostawcy,
Partnerzy Biznesowi!

 W związku z nowelizacją przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w zakresie wprowadzenia od 1 listopada 2019 roku obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności, pragniemy poinformować, iż Gmina Babiak podjęła decyzję o realizacji od tego dnia wszystkich zobowiązań wobec swoich Dostawców z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności staje się metodą płatności powszechnie wykorzystywaną w obrocie krajowym, nie tylko w stosunku do towarów i usług wskazanych w Załączniku nr 15 tejże Ustawy, lecz również w przypadku wielu towarów i usług spoza Załącznika. Dlatego też, Gmina Babiak dostosowuje metodę płatności swoich zobowiązań do zmieniających się praktyk i warunków rynkowych, wypełniając jednocześnie w ten sposób zobowiązania, jakie nałożą na przedsiębiorców znowelizowane przepisy Ustawy.

 Jesteśmy głęboko przekonani, iż niniejsza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.

 W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań z Waszej strony proszę o kierowanie ich drogą elektroniczną na adres: ks-VAT@babiak.org.pl