Wnioski na odbiór i utylizację azbestu

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 29 kwietnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku przyjmowane będą w tut. Urzędzie wnioski dot. dofinansowania odbioru od właścicieli/zarządców nieruchomości składowanych odpadów azbestowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Babiak w latach 2019-2020”. Istnieje możliwość składania przedmiotowych wniosków w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu głównym do Urzędu.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Budżetu Gminy Babiak.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:

 • posiadać tytuł prawny do obiektu,
 • w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
 • przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 22) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z założeniami załączonego poniżej regulaminu finansowania zadania.

Do pobrania:

Regulamin finansowania zadania

Załącznik nr 1 – wniosek

Załącznik nr 2 – oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 3 – formularz informacji w odniesieniu do pomocy de minimis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W związku z epidemią koronawirusa prosimy o przestrzeganie obowiązujących w Urzędzie Gminy w Babiaku wymogów sanitarnych.

Więcej osób i firm skorzysta z tarczy

Logo ZUS

 

Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej.

18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego.

Zwolnienie ze składek

Nowe rozwiązania przewidują, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń.

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Świadczenie postojowe

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.

Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Bez naliczania odsetek

Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Składajmy wnioski drogą elektroniczną

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej elektronicznie, co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy.

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

Chrońmy pszczoły

Osoby stosujące środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Muszą również przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu, w związku z tym przekazujemy komunikat  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Komunikat – targowisko

KOMUNIKAT

Od dnia 25 kwietnia br.  dopuszczamy na targowisku handel produktami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Teren przyległy do ul. Kopernika oraz parking pod ośrodkiem zdrowia i przedszkolem jest wyłączony z możliwości prowadzenia sprzedaży.

Nakazuję zachowanie środków ostrożności i bezpieczeństwa sanitarnego zgodnych z rozporządzeniem służb sanitarnych w zakresie handlu.

W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązujących zasad handel zostanie ponownie zakazany.

Opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie.

                                                                                                                                       Wójt Gminy Babiak

                                                                                                                                 /-/ Wojciech Chojnowski

XV Sesja Rady Gminy Babiak

XV SESJA  RADY  GMINY  BABIAK odbędzie się w dniu 17 kwietnia  2020 r. tj. piątek o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XIV/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2020 pożyczki długoterminowej z       przeznaczeniem na finansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mchowie”, będącego częścią zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak – etap V …”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole.
 11. Wnioski i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Babiak.                                                       

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /../ Ireneusz Wiśniewski

           

Obrady Radnych Gminy Babiak transmitowane będą: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm

Elektroniczne faktury.

Gmina Babiak uruchomiła możliwość wystawiania faktur elektronicznych. Osoby, które chciałyby otrzymywać takie faktury powinny wypełnić i przesłać lub dostarczyć podpisane  oświadczenie o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Gminę Babiak.
W każdej chwili można zmienić adres email, na który ma być wysyłana faktura elektroniczna wysyłając lub dostarczając wypełnione i podpisane oświadczenie o zmianie adresu poczty elektronicznej wykorzystywanego do odbierania faktur w formie elektronicznej przesłanych przez Gminę Babiak lub zrezygnować z faktur w formie elektronicznej przesyłając lub dostarczając wypełnione i podpisane oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Gminę Babiak.    

Oświadczenia można przesłać lub dostarczyć w następujący sposób:

 1. Wypełniony formularz zeskanować lub w formie zdjęcia przesłać na adres faktury@babiak.org.pl z adresu wskazanego w oświadczeniu jako adres, na który maja być wysyłane faktury elektroniczne.
 2. Wypełnić oświadczenie na komputerze, podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym i przesłać przez formularz ogólny na skrzynkę EPUAP
 3. Przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie pocztą tradycyjną na adres Urzędu, tj.: Urząd Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.
 4. Dostarczyć osobiście podpisane oświadczenie.

Zarządzenie Wójta Gminy Babiak dotyczące przesyłania faktur elektronicznych.

Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny z domownikiem

Logo ZUS

Kwarantanna dla osób powracających z zagranicy obejmuje teraz także współmieszkańców. Wszyscy, którzy przechodzą taką obowiązkową kwarantannę, mają prawo do świadczeń chorobowych.

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób powracających z zagranicy została wprowadzona wraz z tymczasowym zamknięciem granic. Za czas kwarantanny można ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy albo zasiłek chorobowy finansowany z ubezpieczenia społecznego.

Początkowo kwarantanna obowiązywała tylko osobę, która wróciła z zagranicy. Obecnie dotyczy również osób, które wspólnie z nią zamieszkują lub gospodarują. W tym celu osoba wracająca z zagranicy przekazuje dane domowników do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Na podstawie tych przepisów również domownicy osoby wracającej z zagranicy po 31 marca br., którzy odbywają obowiązkową kwarantannę, mają prawo do wypłaty świadczeń chorobowych.

W takim przypadku, podstawą do wypłaty zasiłku jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy lub o odbywaniu jej razem z osobą powracającą z zagranicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia kwarantanny – informuje Marlena Nowicka – regionalna Rzeczniowa ZUS w Wielkopolsce.

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.zus.pl. Pracownik składa oświadczenie u pracodawcy, zleceniobiorca u zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dostarczyć oświadczenie do ZUS – mogą to zrobić przez internet, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Prawo do świadczeń chorobowych podczas kwarantanny mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenia, jeśli opłacają dobrowolne składki chorobowe.

ZUS przypomina, że osoba, która w czasie kwarantanny lub izolacji pobiera zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, nie może wykonywać jednocześnie pracy. Wyjątkiem są osoby wykonujące zawody medyczne, które w czasie kwarantanny lub izolacji, w warunkach domowych, świadczą pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach telemedycyny.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Logo ZUS
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki szkolno-wychowawczej w związku z koronawirusem przysługuje także rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Od 9 marca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 235 tysięcy wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy od wszystkich opiekunów.

Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Okres te został wydłużony o kolejne 14 dni na mocy przepisów o tzw. tarczy antykryzysowej.
Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat. Więcej „Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych”

Orzeczenia lekarskie ZUS ważne trzy miesiące dłużej

Logo ZUS
Orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego termin upływa w okresie epidemii, zachowuje ważność przez następne trzy miesiące  – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Orzeczenie, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu zostanie wydłużone od dnia upływu terminu jego ważności na kolejne trzy miesiące – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Aby tak się stało, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia, należy złożyć wniosek o świadczenie na dalszy okres – dodaje rzeczniczka.

Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których – ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego też zostaną wydłużone na podobnych zasadach.  Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce