Informacja o wyniku przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w miejscowości Kiejsze

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) – Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 1. W dniu 12 października 2023 roku w Urzędzie Gminy w Babiaku w pokoju 18 przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kiejsze, tj. działek 77 i 124 o pow. 1,89 ha (godz. 11:00) o nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 o powierzchni 7,69 ha (godz. 11:45).
 2. Przedmiot dzierżawy według katastru nieruchomości:
  a) oznaczenie geodezyjne działki nr 77 i 124, obręb Kiejsze,  nr księgi wieczystej KN1K/00016236/9;
  b) oznaczenie geodezyjne – działki nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, obręb Kiejsze, nr księgi wieczystej – KN1K/00016236/9.

 3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu:
  a) 1 osoba;
  b) 3 osoby.
 4. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu:
  a) 2 osoby
  b) 2 osoby
 5. Czynsz wywoławczy:
  a) 989,10 zł;
  b) 5468,00 zł.
 6. Czynsz osiągnięty w przetargu:
  a) 1050,00 zł;
  b) 10 100,00 zł.
 7. Dzierżawcą nieruchomości został: Michał Górnik

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl na okres minimum 7 dni począwszy od 20 października 2023 r.

Wójt Gminy Babiak ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Wójt Gminy Babiak ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej, który odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku,

1) o godzinie 11:00

Oznaczenie nieruchomości: Działki o nr ewidencyjnych: 77 i 124, obręb Kiejsze, zapisane w Księdze wieczystej nr KN1K/00016236/9.
Powierzchnia nieruchomości: 1,89 ha
Opis nieruchomości: Grunty orne (RV – 0,64 ha RVI – 0,79 ha; Pastwiska (PsIV –  0,82 ha)
Przeznaczenie nieruchomości: Brak MPZP, przeznaczona pod uprawy rolne.
Okres umowy: 3 lata
Cena wywoławcza czynszu: 989,10 zł

+

VAT

 (usługa zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium: 100,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: Brak.

 

2) o godzinie 11:45

 

Oznaczenie nieruchomości: Działki o nr ewidencyjnych: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, obręb Kiejsze, zapisane w Księdze wieczystej nr KN1K/00016236/9
Powierzchnia nieruchomości: 7,69 ha
Opis nieruchomości: Grunty orne (RVI – 7,64 ha) Nieużytki rolne (N – 0,05 ha)
Przeznaczenie nieruchomości: Brak MPZP, przeznaczona pod uprawy rolne.
Okres umowy: 3 lata
Cena wywoławcza czynszu: 5468,00 zł

+

VAT

 (usługa zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium: 500,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: Brak

 I. Miejsce przetargu: Sala nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5 62-620 Babiak

II.  Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

1.Z łożą wniosek o wydzierżawienie ww. nieruchomości najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień przetargu;

2. Złożą pisemne oświadczenie, że nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej, nie posiadają zaległości podatkowych i/lub innych w stosunku do Gminy Babiak, oraz że zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy;

3. Wpłacą wadium, w wysokości wskazanej w powyższej tabeli, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2023 roku, na konto Gminy Babiak nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713, w treści wpisując: przetarg na dzierżawę Kiejsze (nr działek).

III.  Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udziela Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak pok. 21  w godz. 7.30 -15.30, tel. (63) 27-11-071.

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Brdów

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) – Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1. W dniu 31 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Gminy w Babiaku w pokoju 18 przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, tj. działki nr 529 o powierzchni 0,7600 ha położonej w obrębie Brdów.
2.Przedmiot dzierżawy według katastru nieruchomości:

    – oznaczenie geodezyjne – działka nr 529 obręb Brdów,

    – nr księgi wieczystej – KN1K/00008060/5

3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 3

    Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

4. Czynsz wywoławczy: 300,00 zł.

    Czynsz osiągnięty w przetargu:    1030,00 zł.

5. Dzierżawcą nieruchomości został: Dariusz Marciniak

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.plna okres minimum 7 dni począwszy od 8 września 2023.

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach: Bogusławice (dz. o nr ew. 6/6) oraz Ozorzyn (dz. o nr ew. 93), będących własnością Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

Wykaz nr 6-2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz_nr 6-2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

INFORMACJA – ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU

Wójt Gminy Babiak informuje, że Gmina Babiak pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Babiak.”

W związku z powyższym od 16 do 30 sierpnia 2023 r. będą przyjmowane wnioski na sfinansowanie usuwania azbestu od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babiak.

Realizacja zadania odbywać się będzie najpóźniej do 29.09.2023 r. Dofinansowanie dotyczy tylko odebrania z nieruchomości wyrobów zawierających azbest wraz z ich transportem na składowisko odpadów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:

 • posiadać tytuł prawny do obiektu,
 • w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
 • przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 34) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Uwaga!  Wniosków nie mogą składać właściciele nieruchomości, którzy skorzystali z pomocy finansowej na zmianę pokrycia dachowego, beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dofinansowanie z ARiMR).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach: Lucynowo (dz. o nr ew. 154/1), Dębno Królewskie (dz. o nr ew. 63/3) Osówie (dz. o nr ew. 130), Bogusławice (dz. o nr ew. 6/4), będących własnością Gminy Babiak.

Wykaz nr 5- 2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-pdf

wykaz nr 5- 2023 nieruchomości przeznaczonych do_dzierżawy-dostępny pdf

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

Badanie aktywności ekonomicznej ludności

Badanie aktywności ekonomicznej ludności to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwala na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy (pracujący, bezrobotni) lub pozostających poza rynkiem pracy (bierni zawodowo). Ponadto w 2023 r. w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności będą zbierane dodatkowe informacje z zakresu tematu dotyczącego przejścia z pracy na emeryturę oraz pracy nierejestrowanej. Po raz pierwszy Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzono w Polsce w maju 1992 r.

Termin realizacji badania:

cały rok – badanie ciągłe

Metoda realizacji badania:

 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
 • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Zakres zbieranych informacji:

W badaniu zbierane są informacje o podstawowej charakterystyce dot. składu gospodarstw domowych. W odniesieniu do wszystkich osób objętych badaniem:

 • rozmiar i struktura populacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z uwzględnieniem podziału na cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne (np. płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania),
 • źródła utrzymania,
 • samoocena stanu zdrowia oraz posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • fakt rejestracji w urzędzie pracy oraz uczestnictwa w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności od 1992 r. monitoruje zmiany zachodzące na polskim rynku pracy. Co kwartał dostarcza wiarygodnych danych dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Jest głównym źródłem danych wykorzystywanych do konstrukcji wskaźników z zakresu rynku pracy, w tym także do porównań międzynarodowych, co w konsekwencji jest podstawą do podejmowania strategicznych decyzji na poziomie kraju, województwa, ale też Unii Europejskiej. Wyniki BAEL wykorzystywane są przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje m.in. Ministerstwa i Urzędy Centralne, NBP, EBC, ILO, ONZ, UNESCO, OECD, Bank Światowy, MFW, uczelnie i placówki naukowe, media.

Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

Wójt Gminy Babiak ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem działki 529, obręb Brdów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej

I. Powierzchnia dzierżawy: 0,7600 ha.
II. Wywoławczy czynsz dzierżawny w ujęciu rocznym: 300 zł + VAT (słownie: trzysta złotych 00/100) – usługa zwolniona z podatku VAT.
III. Czas i miejsce przetargu: 31 sierpnia 2023 roku, godzina 11.00 w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku.
IV. Okres obowiązywania umowy dzierżawy: od dnia 2 października 2023 r. do dnia 1 października 2026 r.
V. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:
1. złożą wniosek o wydzierżawienie ww. nieruchomości najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień przetargu;
2. złożą pisemne oświadczenie, że nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej, nie posiadają zaległości podatkowych i/lub innych w stosunku do Gminy Babiak, oraz że zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy;
3. złożą oświadczenie dotyczące Przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
VI. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udziela Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak pok. 21 w godz. 7.30 -15.30, tel. (63) 27-11-071.

Zarządzenie Wójta Gminy Babiak nr 265-23