INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ MASZYNY BUDOWLANEJ MARKI CATERPILLAR, RODZAJU KOPARKO-ŁADOWARKA, BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY BABIAK

Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na sprzedaż maszyny budowlanej marki CATERPILLAR, rodzaju koparko-ładowarka, model: 428E, rok produkcji: 2008, będącej własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 2 lutego 2024 r., o godz. 12:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:

 1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 4/24 Wójta Gminy Babiak z dnia 18 stycznia 2024 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 30/23 z dnia 27 listopada 2023 r., w składzie:
  1) Radosław Bartczak – Przewodniczący Komisji;
  2) Jerzy Pietrzak – Członek Komisji;
  3) Mateusz Michalski – Członek Komisji.
 2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/24 z dnia 18 stycznia 2024 r., wpłaty wadium należało dokonać do dnia 1 lutego 2024 r.
 3. Do przetargu dopuszczona została 1 osoba.
 4. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosiła 135 000,00 zł netto.
 5. Cena sprzedaży, tj. cena osiągnięta w wyniku licytacji wyniosła 136 350,00 zł netto.
 6. Nabywcą ruchomości został Pan Jacek Stasiak.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl

Trzeci przetarg nieograniczony – sprzedaż koparko-ładowarki CAT 428E

WÓJT GMINY BABIAK ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na maszynę budowlaną marki CAT, rodzaj: koparko-ładowarka, model 428E, rocznik: 2008
będącej własnością Gminy Babiak, który odbędzie się w dniu 2 lutego 2024, o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak, sala nr 18.
Cena wywoławcza wynosi 135 000,00 zł netto (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych netto) + obowiązujący podatek VAT.

Załącznik:

Zarządzenie nr 4/24 Wójt Gminy Babiak + załączniki do Zarządzenia

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Brzezie

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Brzezie, (dz. o nr ew. 23) będących własnością Gminy Babiak.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.
(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

 

wykaz nr 4-2023 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (.docx)

wykaz nr 4-2023 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (.pdf)

wykaz nr 9-2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (.docx)

wykaz nr 9-2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (.pdf)

 

Wójt Gminy Babiak
/-/ Wojciech Chojnowski

Informacja o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 428E

Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na sprzedaż maszyny budowlanej marki CATERPILLAR, rodzaju koparko-ładowarka, model: 428E, rok produkcji: 2008, będącej własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 30 listopada 2023 r., o godz. 10:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:

 1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 24/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 24 października 2023 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 30/23 z dnia 27 listopada 2023 r., w składzie:
  a) Radosław Bartczak – Przewodniczący Komisji;
  b) Jerzy Pietrzak – Członek Komisji;
  c)Mateusz Michalski – Członek Komisji.
 2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/23 z dnia 24 października 2023 r., zmienionego Zarządzeniem nr 26/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2023 r., wpłaty wadium należało dokonać do dnia 29 listopada 2023 r.
 3. Z uwagi na niezgłoszenie się do udziału w przetargu żadnego Oferenta w ww. terminie, Komisja Przetargowa zakończyła przetarg wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl

Informacja o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 428E

Zarządzenie nr 26/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/23 WÓJTA GMINY BABIAK
z dnia 6 listopada 2023 r.

zmieniające załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 24/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, w formie licytacji, na sprzedaż maszyny budowlanej marki CATERPILLAR, rodzaju: koparko-ładowarka, rok produkcji 2008, będącej własnością Gminy Babiak

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 24/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 24 października 2023 r. zmienia się Rozdział IV pkt 1) nadając mu brzmienie: „Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto UG w Babiaku nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713 wadium w wysokości 17 160,00 zł (siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 10/100). Z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 listopada 2023 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy”.

§ 2.

W załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 24/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 24 października 2023 r. zmienia się ustęp 3 lit. a) nadając mu brzmienie: wpłacą na konto UG w Babiaku nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713 wadium w wysokości 17 160,00 zł (siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 10/100). Z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 listopada 2023 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy.”

§ 3.

Pozostałe zapisy Zarządzenia 24/23 oraz jej załączników pozostają bez zmian.

§ 4.

1. Poprawione załączniki stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Stanowisku ds. gospodarowania nieuchomościami.
3. Zarządzenie wraz z Załącznikami opublikować na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku(http://www.babiak.org.pl/) oraz umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy
Wojciech Chojnowski

Załącznik:

Zarządzenie+załączniki

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie gminy Babiak

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Babiak, (dz. o nr ew. 709 oraz 169/1) będących własnością Gminy Babiak.

Wykaz nr 3 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

wykaz nr 3 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

Informacja o wyniku przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w miejscowości Kiejsze

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) – Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 1. W dniu 12 października 2023 roku w Urzędzie Gminy w Babiaku w pokoju 18 przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kiejsze, tj. działek 77 i 124 o pow. 1,89 ha (godz. 11:00) o nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 o powierzchni 7,69 ha (godz. 11:45).
 2. Przedmiot dzierżawy według katastru nieruchomości:
  a) oznaczenie geodezyjne działki nr 77 i 124, obręb Kiejsze,  nr księgi wieczystej KN1K/00016236/9;
  b) oznaczenie geodezyjne – działki nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, obręb Kiejsze, nr księgi wieczystej – KN1K/00016236/9.

 3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu:
  a) 1 osoba;
  b) 3 osoby.
 4. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu:
  a) 2 osoby
  b) 2 osoby
 5. Czynsz wywoławczy:
  a) 989,10 zł;
  b) 5468,00 zł.
 6. Czynsz osiągnięty w przetargu:
  a) 1050,00 zł;
  b) 10 100,00 zł.
 7. Dzierżawcą nieruchomości został: Michał Górnik

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl na okres minimum 7 dni począwszy od 20 października 2023 r.

Wójt Gminy Babiak ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Wójt Gminy Babiak ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej, który odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku,

1) o godzinie 11:00

Oznaczenie nieruchomości: Działki o nr ewidencyjnych: 77 i 124, obręb Kiejsze, zapisane w Księdze wieczystej nr KN1K/00016236/9.
Powierzchnia nieruchomości: 1,89 ha
Opis nieruchomości: Grunty orne (RV – 0,64 ha RVI – 0,79 ha; Pastwiska (PsIV –  0,82 ha)
Przeznaczenie nieruchomości: Brak MPZP, przeznaczona pod uprawy rolne.
Okres umowy: 3 lata
Cena wywoławcza czynszu: 989,10 zł

+

VAT

 (usługa zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium: 100,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: Brak.

 

2) o godzinie 11:45

 

Oznaczenie nieruchomości: Działki o nr ewidencyjnych: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, obręb Kiejsze, zapisane w Księdze wieczystej nr KN1K/00016236/9
Powierzchnia nieruchomości: 7,69 ha
Opis nieruchomości: Grunty orne (RVI – 7,64 ha) Nieużytki rolne (N – 0,05 ha)
Przeznaczenie nieruchomości: Brak MPZP, przeznaczona pod uprawy rolne.
Okres umowy: 3 lata
Cena wywoławcza czynszu: 5468,00 zł

+

VAT

 (usługa zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium: 500,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: Brak

 I. Miejsce przetargu: Sala nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5 62-620 Babiak

II.  Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

1.Z łożą wniosek o wydzierżawienie ww. nieruchomości najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień przetargu;

2. Złożą pisemne oświadczenie, że nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej, nie posiadają zaległości podatkowych i/lub innych w stosunku do Gminy Babiak, oraz że zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy;

3. Wpłacą wadium, w wysokości wskazanej w powyższej tabeli, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2023 roku, na konto Gminy Babiak nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713, w treści wpisując: przetarg na dzierżawę Kiejsze (nr działek).

III.  Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udziela Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak pok. 21  w godz. 7.30 -15.30, tel. (63) 27-11-071.