Ostrzeżenie meteorologiczne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 25 wydanego przez IMGW z dnia 30.05.2017 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: burze z gradem/2
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.05.2017 r. do godz. 02:00 dnia 31.05.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 50 mm, oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %
Uwagi: Podniesiono stopień ostrzeżenia.

Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Płatności bezgotówkowe.

Płatnności kartą First Data Polcard

 

Uprzejmie informujemy iż Gmina Babiak przystąpiła do rządowego programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, w związku z powyższym od dnia 26.05 2017 roku w kasie Urzędu Gminy w Babiaku można dokonywać płatności bezgotówkowych kartami płatniczymi oraz urządzeniami mobilnymi.

XXIV Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy BabiakUprzejmie informuję  że  XXIV  SESJA  RADY  GMINY  BABIAK  odbędzie się w dniu 02 czerwca 2017r. tj.  piątek  o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Prezentacja porządku obrad Sesji. Więcej „XXIV Sesja Rady Gminy Babiak.”

Informacja dla mieszkańców miejscowości Babiak, ulicy Świerczewskiego i 22 Lipca.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744) samorząd gminny Babiak ma obowiązek przeprowadzenia procedury zmiany nazw propagujących komunizmu. W związku z powyższym Rada Gminy Babiak w dniu 15.02.2017 r. podjęła uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami – właścicielami działek przyległych do ulicy Świerczewskiego i do ulicy 22 Lipca. Wyniku konsultacji w dniu 26 kwietnia 2017 roku Rada Gminy Babiak podjęła następujące uchwały:

– NR XIII/209/17 z dnia  26 kwietnia 2017 r. w sprawie  zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerem geodezyjnym 86/2 na ulice Sierpniowa.

– NR XXIII/208/17 z dnia  26 kwietnia 2017 r. w sprawie  zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerami geodezyjnymi 87/1 i 587/1 na ulice Lipcowa.

Powyższe uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Data ogłoszenia uchwał – 11 maja 2017 r.

Zgodnie z artykułem 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744):

–  Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

–  Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

  

                                                                                  WÓJT GMINY BABIAK

                                                                             (-) WOJCIECH CHOJNOWSKI

Więcej o: Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w sprawie dofinansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w sprawie dofinansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 11 maja 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku przyjmowane będą w tut. Urzędzie (pokój nr 22) wnioski dot. dofinansowania dla właścicieli/zarządców obiektu budowlanego pokrytego płytami azbestowo-cementowymi lub właścicieli/zarządców nieruchomości, na której są składowane odpady azbestowe. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kolskiego w roku 2017”.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetu Gminy Babiak oraz ze środków własnych z Budżetu Powiatu Kolskiego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:
• posiadać tytuł prawny do obiektu,
• w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
• przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 22) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z założeniami załączonego poniżej regulaminu finansowania zadania.

Do pobrania:

– regulamin finansowania zadania w 2017 r.

– załącznik nr 1 – wniosek dla osób fizycznych

– załącznik nr 2 – wniosek dla pozostałych wnioskodawców

– załącznik nr 4 – oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

– załącznik nr 5 – formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis w rolnictwie

Ostrzeżenie meteorologiczne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 21 wydanego przez IMGW dnia 08.05.2017 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 00:02 dnia 09.05.2017 r. do godz. 07:00 dnia 09.05.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.

Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html