1

Konspekt szkoleniowy

Materiały szkoleniowe – Działam w sieciach społecznościowych.
Informacja o złożonych ofertach – catering.

Informacja o złozonych ofertach na catering więce Pan Radosław Bartczak 632711071
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wybór instruktorów do realizacji szkoleń.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Gmina Babiak informuje, że w dokonanym rozeznaniu rynku na wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” wpłynęła w wymaganym czasie 1 oferta:

– LeoSolutions Krzysztof Renkas, Brdów, ul. Cmentarna 5a, 62-620 Babiak. Wartość oferty: 50.400,00 zł brutto. Oferta spełnia wymogi formalne, oferent dysponuje kadrą do przeprowadzenia szkoleń i zaoferował cenę, która mieści się w planie finansowym projektu.

Umowa zostanie podpisana z tym wykonawcą.

Tekst ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informacja o złożonych ofertach na zakup 24 szt. laptopów do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Informacja o złożonych ofertach na zakup 24 szt. laptopów do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Kwota, jaką Zamawiający dysponuje w projekcie na powyższe zamówienie wynosi 48.000,00 z brutto (z podatkiem VAT).

Zestawienie ofert na sprzęt złożonych w ramach zapytania ofertowego.

 
Rozeznanie rynku – zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

logo_program

Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej dla uczestników w/w projektu.

Założenia niezbędne do wyceny zlecenia:
– przewidywana liczba ciepłych posiłków: 504 porcje;
– zapewnienie serwisów kawowych: 504 porcje.
Razem 504 zestawy (zestaw tworzy obiad i serwis kawowy).

Szczegółowe wymogi dot. obiadów i serwisów kawowych:
– Obiad powinien składać się z min. 1 dania (np. ziemniaki, kotlet, surówka)+kompot lub napój lub sok o poj. 0,33 ml. Jeśli drugi dzień szkolenia przypada kolejnego dnia menu powinno zostać zmienione. Wykonawca dostarczy posiłek w naczyniu jednorazowym (pojemnik styropianowy) wraz ze sztućcami jednorazowymi w ilości wskazanej przez Zamawiającego. W przypadku kompotu Wykonawca zapewnia kubki jednorazowe. Przy obiedzie nie jest wymagana obsługa kelnerska ze strony Wykonawcy. Wartość kaloryczna i temperatura posiłku powinny odpowiadać aktualnym przepisom dot. żywienia zbiorowego.
– Serwis kawowy każdorazowo powinien obejmować min. 3 rodzaje suchych ciastek (minimum po dwa ciastka z każdego rodzaju dla każdego z uczestników), paluszki (3 szklanki), kawę (rozpuszczalna i sypana do wyboru), herbatę (min. 2 rodzaje), cukier, mleko, serwetki jednorazowe w ilości niezbędnej do zapewnienia 2 przerw kawowych w trakcie szkolenia. Wykonawca zapewnia termosy z wrzątkiem/samowary, kubki jednorazowe w ilości stanowiącej przynajmniej dwukrotność liczby uczestników danego szkolenia. Ciastka powinny zostać rozłożone na tacach dostarczonych przez Wykonawcę. Przy serwisie kawowym nie jest wymagana obsługa kelnerska ze strony Wykonawcy.

Ogólne wymogi dot. prawidłowej realizacji zamówienia:
Planuje się przeprowadzić 42 szkolenia/warsztaty ośmiogodzinne dla grup 12-osobowych. Miejsce dostarczenia cateringu może obejmować cały teren gminy Babiak. Termin, godzinę, miejsce i ilość posiłków Zamawiający wskaże Wykonawcy na min. 3 dni przed szkoleniem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć susz konferencyjny najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem szkolenia, a obiad na godzinę wskazaną przez Zamawiającego. Planuje się, że szkolenia odbywać się będą w terminie marzec-grudzień 2019, w szczególności w weekendy i sporadycznie w ciągu tygodnia.

Zamawiający wymaga przedstawienia oferty cenowej zawierającej zryczałtowaną cenę brutto za całość usługi cateringowej w okresie realizacji projektu. Proponowana cena nie może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże wartość łączną brutto zamówienia oraz cenę jednostkową brutto przypadającą na 1 uczestnika dla jednego warsztatu (iloraz łącznej wartości brutto umowy i liczby 504).
Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi za każdy miesiąc przeprowadzonych szkoleń poprzez przemnożenie stawki jednostkowej brutto przypadającej na 1 uczestnika i liczby osób przeszkolonych w danym miesiącu podczas każdego z warsztatów. Termin płatności faktur: do 14 dni od daty otrzymania.

Zamawiający zastrzega możliwość powtórzenia rozeznania rynku w przypadku ofert niespełniających warunków formalnych lub przekraczających planowany budżet projektu.

Ofertę należy przesłać lub dostarczyć/osobiście/kurierem/pocztą do Urzędu Gminy w Babiaku (Plac Wolności 5, 62-620 Babiak) w terminie do dnia 06.02.2019 r. do godz. 12.00. Osoba do kontaktu: Radosław Bartczak, tel. 632711071, e-mail: fundusze@babiak.org.pl.

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem.
Rozeznanie rynku – wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

logo_program

Rozeznanie rynku – wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

         Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym wyboru 2 instruktorów prowadzących zajęcia informatyczne.

Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie szkoleń dla 252 osób (z terenu gminy Babiak w wieku pow. 25 roku życia, w tym jedna grupa 24 uczestników to osoby niepełnosprawne i jedna grupa 24 uczestników to osoby pow. 65 roku życia. Szkolenia odbywać się będą równolegle przez dwóch instruktorów w terminie marzec-grudzień 2019 r. ze wskazaniem (preferuje się) dni wolnych od pracy (sobota, niedziela). Każda grupa uczestników szkolenia liczyć będzie 12 osób. Wymiar szkolenia: 2 dni po 8 godzin zegarowych x 21 grup=336 godzin szkoleniowych (średnio po 168 godz. dla każdego z instruktorów). Zamawiający wskaże obiekty/świetlice/budynki, w których będą realizowane szkolenia. Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej do zastosowania w życiu prywatnym i w rozwoju lokalnej społeczności dotyczącej mediów społecznościowych.

Wymagania dot. instruktorów:

A. METODYCZNE:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
 4. Umiejętność motywowania uczestników.

B. TECHNICZNE:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
 2. Umiejętność korzystania z internetu.
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
 7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

C. DOŚWIADCZENIE:

1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

D. POZOSTAŁE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Oferent zapewnia dwóch instruktorów spełniających wymóg doświadczenia opisany w pkt. C,

2.  Realizowany scenariusz szkoleń  powinien obejmować różne formy prezentacji wiedzy oraz aktywizacji uczestników szkolenia (scenariusz podstawowy został przygotowany przez Operatora projektu).

3. Każdy z instruktorów ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu trwającym od 1-5 dni (koszt dojazdu, noclegu należy wliczyć w koszt wynagrodzenia instruktora).

4. Każdy z instruktorów zapewni we własnym zakresie bezprzewodowy Internet o przepustowości gwarantującej właściwe przeprowadzenie szkolenia dla 12 laptopów (koszt zapewnienia sprzętu i Internetu przenośnego należy wliczyć w koszt wynagrodzenia instruktora).

5. Przed przystąpieniem do szkolenia instruktor przeprowadzi wśród uczestników  wstępny test umiejętności, w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, a na koniec ankietę ewaluacyjną, oceniającą jakość szkolenia. Oprócz tego planuje się przeprowadzenie tą samą metodą testu końcowego, badającego przyrost umiejętności.

Zamawiający wymaga przedstawienia oferty cenowej zawierającej:

– zryczałtowaną cenę brutto za 1 godz. zegarową szkolenia, w której zawarte będą wszystkie czynności/koszty wymienione w pkt. D,

– całkowitą kwotę brutto stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej brutto i liczby godzin 336;

– udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat dla obydwu instruktorów (np. umowa o pracę/referencje/poświadczenie/inny dokument w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność).

Sposób płatności: miesięcznie płatności jako iloczyn liczby zrealizowanych w danym miesiącu godzin i stawki godzinowej brutto. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

W przypadku firm ofertę składa podmiot gospodarczy dla dwóch instruktorów. W przypadku osób fizycznych ofertę składa dwóch instruktorów wspólnie na jednym formularzu oferując jedna stawkę cenową (wspólną). Ofertę należy przesłać lub dostarczyć/osobiście/kurierem/pocztą do Urzędu Gminy w Babiaku (Plac Wolności 5, 62-620 Babiak) w terminie do dnia 29.01.2019 r. do godz. 12.00. Osoba do kontaktu: Radosław Bartczak, tel. 632711071, e-mail: fundusze@babiak.org.pl.

Zamawiający zastrzega unieważnienie rozeznania rynku w przypadku otrzymania ofert niespełniających warunków bądź przekraczających możliwości finansowe Zamawiającego.

Pismo wraz z formularzem dotyczące rozeznania rynku instruktorów.

pasek www.mapadotacji.gov.pl
Zapytanie ofertowe.

Rozeznanie rynku – zakup 24 szt. laptopów do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

 

Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym zakupu 24 nowych laptopów według specyfikacji określonej przez Zamawiającego. Termin realizacji dostaw: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. Płatność:  jednorazowa po protokolarnym odbiorze sprzętu. Sposób wyszczególnienia zamawianego sprzętu na fakturze wskaże Zamawiający. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia rozeznania i jego powtórnego przeprowadzenia w przypadku ofert niespełniających warunków technicznych lub przekraczających środki finansowe zaplanowane przez Zamawiającego. Kryterium oceny ofert-cena=100%.  Wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt:  min. 12-m-cy.

Ofertę wraz z wypełnioną specyfikacją sprzętową należy przesłać mailowo (uzupełniony skan formularzy z podpisem!) na adres fundusze@babiak.org.pl, faksem pod nr 632711624 lub osobiście/kurierem/pocztą dostarczyć do Urzędu Gminy w Babiaku (Plac Wolności 5, 62-620 Babiak) w terminie do dnia 23.01.2019 r. do godz. 12.00.

Sprawę prowadzi: Radosław Bartczak, tel. 632711071, e-mail: fundusze@babiak.org.pl 
Rozeznanie rynku – zapewnienie promocji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

W.3053.7.2018

Rozeznanie rynku – zapewnienie promocji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym warunków finansowych promocji projektu w mediach lokalnych.


Przedmiotem zlecenia jest publikacja w prasie lokalnej/portalu internetowym o zasięgu lokalnym (tzn. powiatowym) minimum dwóch materiałów miesięcznie wraz ze zdjęciem. Ilość tekstu dla każdego artykułu: maks. strona A5, liczba zdjęć: min. 1, maks. 3. Każdy artykuł dodatkowo opatrzony będzie logotypami projektu. Maksymalna liczba artykułów w ciągu obowiązywania umowy (tj. od stycznia do grudnia) nie przekroczy 48 publikacji. Materiał tekstowy oraz zdjęcia przygotuje Zamawiający. Sposób rozliczenia z Wykonawcą (np. płatności miesięczne czy kwartalne ) zostanie ustalony przed podpisaniem umowy. Płatność faktur-min. 14 dni od daty otrzymania.

Zamawiający wymaga przedstawienia oferty cenowej zawierającej miesięczną zryczałtowaną kwotę za świadczenie usługi promocyjnej zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

Ofertę należy przesłać mailowo (uzupełniony skan formularza z podpisem!) na adres fundusze@babiak.org.pl, faksem pod nr 632711624 lub osobiście/kurierem/pocztą dostarczyć do Urzędu Gminy w Babiaku (Plac Wolności 5, 62-620 Babiak) w terminie do dnia 10.01.2019 r. do godz. 12.00.

Formularz
Informacja

Gmina Babiak
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej do zastosowania w życiu prywatnym i w rozwoju lokalnej społeczności dotyczącej mediów społecznościowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 129.780,00 zł.

Termin realizacji projektu: 07.01.2019 r. do 20.12.2019 r.

Rezultaty projektu: przeszkolenie 252 osób w wieku powyżej 25 roku życia, w tym przeszkolenie 24 osób niepełnosprawnych i 24 osób w wieku powyżej 65 roku życia.