1

Zestawienie informacji wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888):

 

 1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak:

Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Babiak odbiera i transportuje firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o.w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno (umowa na okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.).

Przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Urząd Gminy w Babiaku, które mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych to:

Lp. Nazwa firmy, siedziba i adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON NIP
 

1.

 

 

 

 

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”

Andrzej Bakun

Roztoka 6,62-513 Krzymów

 

665-181-26-99

2. Miejski Zakład Usług

Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Dąbska 24, 62-600 Koło

 

666-196-84-63
3. Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno

 

666-00-03-887
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew

 

665-296-32-71

 

5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin

 

666-000-12-14
6. PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ,

ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

 

775-000-05-16
7. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin

 

6652988472
8. P.P.H.U. „MARDO” Jolanta Janiak

ul. Wiejska 15, 62-580 Grodziec

 

665-180-43-00

 

9. ECOVIR Sp.z o. o.

Ul. Jana Pawła II 36  09-228 Ligowo

776-170-46-81
 1. Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak niesegregowanych(zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Cały strumień niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jak i część bioodpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami -zagospodarowywany jest w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Sulańskiej 13, 62-510 Konin. Znaczna część bioodpadów stanowiących odpady komunalne zagospodarowywana jest również w kompostownikach przydomowych, których posiadanie zadeklarowało ponad 1150 właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w całości poddawane są termicznemu przekształcaniu w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie będącym częścią Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, a zatem nie podlegają składowaniu.

 1. Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 • Podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:
Nazwa firmy odbierającej odpady na podstawie umów cywilno-prawnych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych
Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”
Andrzej Bakun
Roztoka 6,62-513 Krzymów
0% 50,56% brak wskazań (nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych)
PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 0% 14% brak wskazań (nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych)

Gmina Babiak w 2020 roku osiągnęła następujące wyniki w zakresie zagospodarowania odpadów:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (odpady nie były składowane; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów – wymagany poziom osiągnięty).
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 33,24 % (przy wymaganym poziomie równym 50 % lub większym – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167) – poziom nieosiągnięty.
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych – 97,75 % (przy wymaganym poziomie równym 70 % lub większym – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167)– poziom osiągnięty.
 1.  Punkty Selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w miejscowościPolonisz (przy Oczyszczalni Ścieków).

Podmiotem prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest GMINA BABIAK.

Punkt ten świadczy usługi w piątki w godzinach od 11.00 do 18.00 oraz w soboty  w godzinach od 8.00 do 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Można do niego dostarczać na bieżąco, w ramach opłaty wskazanej w deklaracji, odpady z podstawowych frakcji zbieranych selektywnie, tj.:

 • papier, tekturę, czasopisma, gazety itp., w tym opakowania,
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe

– w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

oraz tzw. odpady „problemowe”: 

 • ulegające biodegradacji, w tym zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • świetlówki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • budowlane i rozbiórkowe, w tym materiały izolacyjne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • przeterminowane farby, lakiery, chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

Ponadto we wszystkich punktach aptecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak mieszkańcy mogą pozbywać się przeterminowanych leków. Adresy tych punktów to:

 • Punkt apteczny „ESKULAP”, Brdów, ul. Braterstwa Broni 23, 62-620 Babiak,
 • Apteka „RODZINNA”, Plac Wolności 10, 62-620 Babiak,
 • Apteka „POD JEMIOŁĄ”, Plac Wolności 13, 62-620 Babiak,
 • Apteka „VITAFARM”, ul. Warszawska 16, 62-620 Babiak.

Z kolei zużyte baterie i akumulatory zbierane są we wszystkich  placówkach oświatowych działających na terenie gminy Babiak oraz w Urzędzie Gminy w Babiaku i PSZOK w Poloniszu.

 1. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z  dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1893) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (telewizor, lodówka, pralka itp.) jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym. Nie można go umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami.

Co zrobić ze zużytym sprzętem?

 • oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w m. Polonisz gm. Babiak.
 • oddać sprzedawcy w sklepie lub hurtowni – przy zakupie nowych urządzeń tego samego rodzaju. Dystrybutorzy przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych obowiązani są do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 1. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Informacja z dnia 13 lutego 2020 r.z awarta na stronie internetowej urzędu w zakładce gospodarka komunalna → gospodarowanie odpadami komunalnymi → gospodarka komunalna– informacje pozostaje aktualna.

Sporządził:

Michał Żółtowski
Informacja

Uprzejmie informujemy, że prawidłowym numerem konta, na który należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
BS Ślesin/o Babiak 56 8534 0006 0200 0909 2000 0320
Informacja dla właścicieli nieruchomości letniskowych zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak

Wójt Gminy Babiak informuje, że na mocy uchwał Rady Gminy Babiak podjętych na sesji w dniu 6 listopada 2020 r. od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – w wysokości 181,90 zł.

W przypadku właściciela takiej nieruchomości, wobec którego stwierdzony zostanie niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Babiak – sposób gromadzenia odpadów (właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny) – zastosowana zostanie stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości – w wysokości 545,70 zł.Dodatkowo zmianie uległ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Został on dostosowany m.in. do aktualnych przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych deklarujących.

W związku z powyższym w najbliższym czasie do właścicieli nieruchomości letniskowych zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak zostaną wysłane druki aktualnie obowiązujących deklaracji, które po wypełnieniu należało będzie przedłożyć Wójtowi Gminy Babiak.

Poniżej znajdują się odniesienia kierujące do treści uchwał dotyczących właścicieli nieruchomości letniskowych oraz aktualny wzór deklaracji.

 1. Uchwała NR XIX/230/20 Rady Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 1. Uchwała NR XIX/229/20 Rady Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 1. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ponadto informujemy, że zmianie uległ Regulamin utrzymania czystości i porządku regulujący szczegółowe zasady utrzymania czystości na terenie Gminy Babiak. Pozostałe przepisy prawa miejscowego m.in. w zakresie terminu wnoszenia opłat pozostają bez zmian.
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ GMINY BABIAK W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU
DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ GMINY BABIAK
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy, siedziba i adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON NIP REGON Data wpisu do rejestru Dane kontaktowe
1. RDR.1.02.2012 Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”
Andrzej Bakun
Roztoka 6,62-513 Krzymów
665-181-26-99 310033956 17.02.2012 63) 249-39-98
2. RDR.2.06.2012 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Dąbska 24, 62-600 Koło
666-196-84-63 311601084 22.06.2012 63 272 21 39
3. RDR.3.07.2012 Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno
666-00-03-887 311080343 23.07.2012 63 271 41 65
4. RDR.4.10.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew 665-296-32-71 301634884 23.10.2012 63 270 14 00
5. RDR.5.11.2012 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin 666-000-12-14 310018543 27.11.2012 63 242 82 76
6. RDR.6.11.2012 PreZero Serwice Centrum Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Oddział w Kole, ul. Sosnowa 1, 62-620 Koło
775-000-05-16 610281538 06.05.2019 63 261 96 87
7. RDR.7.03.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin
6652988472 302019365 15.03.2013

Firmy faktycznie świadczące usługi odbioru odpadów na terenie Gminy Babiak, pozostałe firmy posiadają jedynie wpis do rejestru działalności regulowanej, lecz nie świadczą takich usług.
Wnioski o dodatek solidarnościowy do końca sierpnia

Ponad 10,1 milionów złotych otrzymali dotąd mieszkańcy Wielkopolski w ramach dodatku solidarnościowego. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o dodatek, a spełniają kryteria do jego przyznania, mają na to czas tylko w lipcu i sierpniu. Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 r.

Wśród pracowników, którzy stracili pracę i wnioskują o dodatek solidarnościowy przeważają kobiety i stanowią ok. 59 proc. Jeśli chodzi o podział wiekowy to ponad 1/3 wniosków pochodzi od osób w przedziale wiekowym 26-35 lat. W województwie wielkopolskim do tej pory z pomocy skorzystało blisko 7,7 tys. osób na kwotę przekraczającą 10,1 milionów złotych. Dodatek wypłacamy w expressowym tempie – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Warunki, które trzeba spełnić

Przypomnijmy, że o dodatek solidarnościowy mogą ubiegać się osoby, które w 2020 r. pracowały łącznie na etacie, co najmniej 60 dni i po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu epidemii koronawirusa rozwiązał z nimi umowę o pracę za wypowiedzeniem lub upłynął okres, na który umowa była zawarta. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Wniosek osoba uprawniona składa tylko raz, nawet, jeśli chce otrzymać dodatek za 3 miesiące. Przy czym można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek. Jeśli wniosek wpłynie do ZUS w sierpniu, to świadczenie będzie przysługiwać już tylko przez 1 miesiąc. – dodaje Krystyna Michałek.

Jednym z warunków przyznania dodatku solidarnościowego jest brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego w ZUS czy KRUS (z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest się zarejestrowanym w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny).

Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. Jeśli uprawniony pobrał już zasiłek dla bezrobotnych, to dodatek solidarnościowy ZUS wypłaci za ten miesiąc pomniejszony o wypłaconą kwotę zasiłku. Osoba uprawniona do dodatku solidarnościowego, która posiada status bezrobotnego, jest zobowiązana niezwłocznie poinformować urząd pracy o przyznaniu tego dodatku. 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu Platforma Usług Elektronicznych ZUS i jest to wniosek o symbolu EDS. Dokument można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub profilem PUE. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będzie dostępne na PUE ZUS.

 Warto wiedzieć

W czasie pobierania dodatku solidarnościowego podlegamy ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Za okres wypłaty dodatku solidarnościowego nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Dlatego, osoba niezdolna do pracy z powodu choroby powinna wystąpić o świadczenie, które jest dla niej bardziej korzystne finansowo. Z dodatku solidarnościowego komornik nie będzie mógł dokonać żadnych potrąceń – wylicza rzeczniczka.

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Babiak, Zarządcy terenów i obiektów mieszkalnych, handlowych, produkcyjnych i usługowych

Przypominam, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

 1. prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami,
 2. zwalczać gryzonie insekty i szkodniki.

Deratyzacja powinna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Substancje chemiczne powinny być wykładane sukcesywnie tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych, infrastrukturze kanalizacyjnej itp.

Apeluję o szczególną dbałość i porządek w rejonach śmietników, ich odpowiednie zabezpieczenie, niepozostawianie resztek jedzenia, które mogą przyczyniać się także do wzrostu populacji gryzoni.

 

Wójt Gminy Babiak

Wojciech Chojnowski
DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI po nowemu…

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI po nowemu…

 

8 listopada 2019 r. Rada Gminy Babiak przyjęła Uchwałę Nr XI/126/19  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 10648)  dotyczącą określenia nowych wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe formularze zostały zmienione Uchwałą Rady Gminy Babiak Nr XII/135/20 z dnia 3 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 1372).

Zmiana wzoru wynika ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawie śmieciowej), która m.in. dokładnie określiła podmioty, jakie mają być wskazane w dokumencie, zdefiniowała nowy typ nieruchomości, który musi być ujęty w deklaracji oraz ograniczyła czas obowiązywania poprzedniego wzoru. W związku z tym wszystkie miasta i gminy w Polsce wprowadzają podobne zmiany, by dostosować przepisy lokalne do zapisów ustawowych.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym dokumentem, w którym właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz okres w jakim obowiązuje.

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Deklaracje, o których mowa w ww. uchwałach można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklarację składaną w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak;

2) deklarację składaną w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail: ug@babiak.org.pl jako załącznik w formacie PDF, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub na skrzynkę podawczą poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej – ePUAP jako załącznik pisma ogólnego do Urzędu Gminy w Babiaku, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Nieruchomości jednorodzinne i zagrodowe deklaracje składają bezpośrednio właściciele nieruchomości.

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne: deklarację składają zarządcy nieruchomości.

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące nieruchomość, bez względu na ich wiek, ilość wytwarzanych odpadów i miejsce zameldowania.

Wszystkie złożone deklaracje poddawane będą weryfikacji i kontroli pod względem stanu faktycznego istniejącego na danej nieruchomości.

Uchwalony w dniu 8 listopada 2019 r.  i 3 stycznia 2020 r.  przez Radę Gminy Babiak nowy wzór deklaracji obowiązuje od 21 lutego 2020 r.

Nie zmieniają się zasady składania deklaracji, zmianie ulega jedynie formularz.

Zgodnie z art. 6 m ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) wysokość zobowiązania określonego w deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy wzór formularza nie oznacza jednak, że do złożenia deklaracji zobowiązani będą wszyscy płatnicy.

Do złożenia nowej deklaracji  o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać  z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownia.

Pozostałe osoby nie muszą składać nowego dokumentu i płacą opłatę za gospodarowanie odpadami  w oparciu o otrzymane zawiadomienie o zmianie stawki.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,    w którym nastąpiła zmiana.

Przypadki, które obligują do złożenia deklaracji:

 • urodzenie dziecka ,
 • zgon mieszkańca nieruchomości,
 • zamieszkanie nowej osoby na nieruchomości,
 • wynajęcie dodatkowej osobie pokoju czy lokalu mieszkalnego,
 • powrót mieszkańca z zagranicy, wyjazd za granicę,
 • zamieszkania na nowej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 • zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z art. 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca, wówczas właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Jak wypełnić deklaracje

Wzory deklaracji

Deklaracje aktualne do 06.04.2020r.
Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.
Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Deklaracje aktualne od 07.04.2020r.

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODT

 

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODT

 

Jak wypełnić deklaracje

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODT

 

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODTZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010) ze zm.) Wójt Gminy BABIAK zawiadamia, że w dniu 3 stycznia 2020 r.  Rada Gminy BABIAK podjęła uchwałę nr XII/134/20 (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp z 2020 r., poz. 1371) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 kwietnia 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
 1. 17,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 2. 51,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
 3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, tj.: – 2,00 złote od osoby miesięcznie.**

* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

** W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków i pojemników na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić na PSZOK.

 • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
 1. pojemnik lub worek o pojemności 80 l –   3,94 zł;
 2. pojemnik lub worek o pojemności 120 l  –   5,91 zł;
 3. pojemnik lub worek o pojemności 240 l  – 11,82 zł;
 4. pojemnik o pojemności 360 l –  17,73 zł;
 5. pojemnik o pojemności 1100 l –  54,18 zł;
 6. pojemnik (dzwon) o pojemności 1500 l –  73,88 zł;
 7. pojemnik (dzwon) o pojemności 2500 L – 123,14 zł;
 8. pojemnik (kontener) o pojemności 5000 l – 246,27 zł;
 9. pojemnik (kontener) o pojemności 7000 l – 344,78 zł;
 10. pojemnik (kontener) o pojemności 10000 l – 492,54 zł.

Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości trzykrotności wartości stawki podstawowej.

WAŻNE: Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania i odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  bioodpady i  dodatkowo popiół.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,   w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Babiaku, w pokoju 34.

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5  (pok. nr 34), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie:

 • I rata – za miesiące I-III  – do dnia 15 marca danego roku;
 • II rata – za miesiące IV-VI – do dnia 15 maja danego roku;
 • III rata – za miesiące VII-IX – do dnia 15 września danego roku;
 • IV rata – za miesiące X-XII – do dnia 15 listopada danego roku.

Jak wypełnić deklaracje

Wzory deklaracji

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODT

 

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODT

 

 
Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

Wójt Gminy Babiak na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit.f ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), podaje
do publicznej wiadomości informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

 

Lp. Nazwa i adres
podmiotu
Numer telefonu Rodzaj zbieranych odpadów
z działalności rolniczej
Folia Sznurki Opony
1. PHU „SO-MASZ” s.c
Janusz i Krzysztof Socha
ul. Leśników Polskich 62
98-100 Łask
(43) 675 15 385

605 684 846

TAK    
2. Agro OPC
ul. Izdby 5
88-300 Mogilno
601 236 867 TAK TAK  
3. Ekopack Sp. Z o.o.
ul. Hurtowa 1
62-510 Konin
63 249 79 79 TAK TAK  
4. Jopek recykling
Dawid Jopek

Fabianów, ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca
667 429 619 TAK TAK TAK
5. Grupa RECYKL S.A
ul. Letnia 3
63-100 Śrem
(61) 281 06 11     TAK
6. Somex Sp. z o.o.

Sompolinek 10

62-610 Sompolno

(odpady można dowieźć własnym transportem bez opłaty za odbiór, pod warunkiem, że odpady będą bez zanieczyszczeń)

696 490 246 TAK    

 
Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości.

Zestawienie informacji wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) lipiec 2017 r.