image_pdfimage_print

Zwrot podatku akcyzowego

        Wójt Gminy Babiak informuje, że w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2022 r. można składać w tut. Urzędzie (w godzinach urzędowania) w pok. 14 wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wzór wniosku wraz z załącznikami został zamieszczony poniżej:

Akcyza druk 2022

Oświadczenie akcyza

Klauzula akcyzowa

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI
PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Konsultacje rozpoczynają się dnia 08.09.2021 r. i zostaną zakończone dnia 16.09.2021 r. o godz. 12:00.
Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony www.babiak.org.pl lub z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.
Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak , na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

 

                                                                   Wójt Gminy Babiak

                                                                                                  /-/ Wojciech Chojnowski

 

Załączniki:

Projekt uchwały

                                                                    Formularz konsultacji

Zestawienie informacji wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888):

 

  1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak:

Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Babiak odbiera i transportuje firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o.w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno (umowa na okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.).

Przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Urząd Gminy w Babiaku, które mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych to:

Więcej

Ogłoszenia dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

Ogłoszenie nr 19/2021

Ogłoszenie nr 20/2021

Ogłoszenie nr 21/2021

 

Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021r. trwa NSP 2021r.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy bądź zadzwoń i  umów się na samospis w gminnym punkcie spisowym (Urząd Gminy w Babiaku, ul. Plac Wolności 5, pokój nr. 14, tel. 63 27 11 071).

Samospisu można również dokonać dzwoniąc na Infolinię: 22 279 99 99.

Od maja prace rozpoczną Rachmistrze spisowi. Na terenie Gminy Babiak powołano 3 Rachmistrzy.

 

Uwaga na oszustów. Rachmistrz nie pobiera opłaty za spisanie. Nie pyta o numer dowodu osobistego, stan majątkowy, wartość budynku, wielkość wynagrodzenia, środki na rachunku bankowym.

Pytania dotyczą m.in.:

* danych podstawowych, w tym PESEL, płeć, data urodzenia,

* danych odnośnie zamieszkania w Polsce lub za granicą , w tym adresu, okresu przebywania, wyjazdów,

* danych dotyczących domu lub lokalu, w którym przebywasz, np. ilość lokali, sposobu ogrzewania, rodzaju prawa własności, roku oddania domu do użytku,

* stopnia pokrewieństwa z pozostałymi osobami zamieszkującymi dany lokal,

* danych dotyczących kwestionariusza osobowego, np. obywatelstwa, narodowości, języka, wyznania, niepełnosprawności,

* danych dotyczących aktywności zawodowej, np. statusu bezrobotnego, form poszukiwania pracy, rodzaju pracy zawodowej,

* danych społeczno-demograficznych, np. stanu cywilnego, związków nieformalnych, poziomu wykształcenia, okresów emigracji.

Dane są bezpieczne, nie obawiaj się. Chroni je tajemnica statystyczna.